PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014

FLORBAL

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline – Ústav telesnej výchovy, FBC Grasshoppers AC UNIZA 
Termín: 19. – 20. februára 2014  
Miesto: Športové gymnázium (ŠG), Rosinská cesta, Žilina, športová hala 
Prezentácia: Kancelária súťaže Športová hala ŠG 19. 02. 2014 od 10:30 do 11:30
Kancelária súťaže: Športová hala ŠG
Otvorenie súťaže: 19. 02. 2014 o 15,00 hod. v športovej hale ŠG
Ukončenie súťaže:

20. 02. 2014 cca o 13,00 hod. v športovej hale ŠG. Slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného zápasu.

Riaditeľ súťaže: Mgr. Daniel Baránek, tel.: 0907 647 791, e-mail: baranek@uniza.sk  
Sekretariát: PaedDr. Tomáš Hrnčiar, tel.: 0905 824 036, e-mail: hrnciar@uniza.sk
Hlavný rozhodca:  Boháčová Barbora
Prihlášky: e-mail: baranek@uniza.sk
Súťažná komisia:  riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca  
Podmienka účasti: Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorantské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2012/2013, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2013/2014. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonostných kategórií. Podmienkou štartu – platný doklad o štúdiu – index, ISIC u študentov VŠ, diplom o ukončení štúdia v škol.roku 2012/2013 u absolventov, potvrdenie o návšteve maturitného ročníka príslušnej školy u stredoškolákov, preukaz poistenca a nominačný list od predsedu športovej komisie SAUŠ príslušného športu.
Strava: hradí organizátor podľa schválených smerných čísel (Nová menza – Veľký diel).
Ubytovanie: hradí organizátor podľa schválených smerných čísel (internáty -  Veľký diel).
Cestovné: hradí vysielajúca VŠ TJ (príp. TJ, univerzita) podľa pokynov SAUŠ prostredníctvom RR SAUŠ.
Ceny:

víťaz získava titul Akademický majster SR 2014, 1. – 3. medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA 

Predpis:

hrá sa podľa platných pravidiel florbalu a ustanovení tohto rozpisu, vedúci výprav nahlási riaditeľovi súťaže farby dresov do 31. 01. 2014.  

Systém súťaže: 

počet hráčov na súpiske družstva 20. Hrá sa systémom každý s každým podľa vyžrebovania. Hrací čas 3 x 20 min. (čistý čas). Hráči musia byť ustrojený podľa platných pravidiel. Všetky družstvá si prinesú 2 sady dresov odlišnej farby s označením čísla na zadnej strane. Každé stretnutie rozhoduje dvojica delegovaných rozhodcov s platnou rozhodcovskou licenciou SZFB, ktorých zabezpečí usporiadateľ.

Účastníci:

výber z najlepších hráčov z regiónov (v zmysle dohody sú regióny stanovené na starom územnom princípe krajov), v družstve môže nastúpiť max. 5 hráčov z maturitného ročníka.

  • Východoslovenský kraj: Mgr. Juraj Dudovič
  • Stredoslovenský kraj: PaedDr. Tomáš Hrnčiar
  • Západoslovenský kraj: Mgr. Paška Lubomír, PhD.
  • ​Bratislavský kraj: Mgr. Martin Mokošák, PhD.
Časový rozpis:

19. 02. 2014
11:30 h - porada vedúcich v kancelárii súťaže
12:00 h -  západoslovenský – stredoslovenský
14:00 h -  otvorenie AM R 2014
14:30 h -  bratislavský – východoslovenský
17:30 h -  východoslovenský – stredoslovenský
19:30 h -  bratislavský – západoslovenský

20. 02. 2014   
9:00 h - východoslovenský – západoslovenský
11:00 h - stredoslovenský - bratislavský
13:00 h - ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov

Bodovanie:  víťazstvo 2 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov
Hrací čas: 3 x 20 minút čistý čas

 

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.
Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú MSR 2014 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.