PROPOZÍCIE “AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2018“ „MARATÓN AEROBIK“

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Centrum telesnej výchovy a športu Ekonomická univerzita Bratislava
Termín: 25.04. 2018 (streda)
Miesto: ihrisko s umelou trávou Horský park, Prokopa Veľkého 41, Bratislava, v prípade nepriaznivého počasia telocvičňa
Prezentácia:  na mieste konania akcie od 12.00 hod.
Kancelária súťaže: telocvičňa Horský park, č. dverí 206  
Otvorenie súťaže: ihrisko (telocvičňa) 
Ukončenie súťaže: slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení poslednej hodiny
Riaditeľ súťaže: Mgr. Drahomíra Lörincziová, PhD. (kontakt: 0908/10 54 52) 
Sekretariát:  telocvičňa Horský park, č. dverí 206
Hlavný rozhodca:  doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
Prihlášky:  e-mail: ctvs@euba.sk  do 20.04.2018
Súťažná komisia:  riaditeľ súťaže,  hlavný rozhodca 
Podmienka účasti:  Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorantské),
absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2016/2017, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2017/2018.
Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonostných kategórií.
Strava: hradí organizátor podľa schválených smerných čísel
Cestovné: 

hradí vysielajúca VŠ TJ (príp. TJ, univerzita) podľa pokynov SAUŠ prostredníctvom RR SAUŠ

Ceny: víťaz získava titul Akademický majster SR 2018, 1. – 3. medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA  

Disciplína:                          MARATÓN AEROBIK       

Časový rozpis:                   12.00 – 13.00     prezentácia

                                            13.00 – 13.50     1. hodina

                                            14.00 – 14.50     2. hodina

                                            15.00 – 15.50     3. hodina

                                            16.00     vyhodnotenie, odovzdávanie cien            

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaže. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.

Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú AM SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.

Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.

 

Poznámka:          Spoj z autobusovej stanice Nivy – autobus č. 21, pri SAV prestup na autobus č. 63, 83,84,34 (2 zastávky). Z hlavnej železničnej stanice – trolejbus č. 41 (4 zastávky).

                                                                                                      

Predseda ŠTK SAUŠ                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                        Mgr. Drahomíra Lörincziová, PhD.

                                                                                                                                          riaditeľ súťaže