PROPOZÍCIE “AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2018“ „ATLETIKA“ a Medzinárodné atletické preteky 34. ročník Memoriálu Tomáša Babiaka

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ z poverenia SAUŠ:  Atletický oddiel TJ Sláavia STU Bratislava
Termín:   16.6.2018
Miesto:    Športový areál prof. Pavla Gleska, Centrum Akademického športu STU, Mladá Garda
GPS: 48°10'38.48"N 17°7'28.43"E
Prezentácia:  Športový areál prof. Pavla Gleska, Centrum Akademického športu STU, Mladá Garda
Kancelária súťaže: Športový areál prof. Pavla Gleska, Centrum Akademického športu STU, Mladá Garda. Od 11.00
Otvorenie súťaže:  Športový areál prof. Pavla Gleska, Centrum Akademického športu STU, Mladá Garda
Ukončenie súťaže: slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného zápasu
Športový areáli prof. Pavla Gleska, Centrum Akademického športu STU, Mladá Garda
Riaditeľ súťaže:  Ing. Zdenek Národa – predseda AO TJ Slávia STU Bratislava
Sekretariát:  Ing. Elena Malatinová
Hlavný rozhodca:  Mgr. Viliam Lendel, PhD. a Ing. Branislav Droščák, PhD.
Prihlášky:  online - systém HrDo  https://www.hrdosport.sk/Online/300
Súťažná komisia:  riaditeľ súťaže a hlavný rozhodca
Prihlášky:

online - systém HrDo  https://www.hrdosport.sk/Online/300
Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zároveň prehlasujem, že som fyzicky spôsobilý(á) absolvovať preteky a zúčastňujem sa na vlastné nebezpečie.
Registráciou na preteky akceptujem tieto propozície a zároveň dávam súhlas na použitie a zverejnenie dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, ktorá bude slúžiť na propagáciu uvedeného podujatia na stránke organizátora a jeho facebookovej stránke ako aj na marketingové účely.

Súťažná komisia: riaditeľ súťaže a hlavný rozhodca 
Podmienka účasti AMSR:

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorantské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po
ukončení VŠ štúdia 2016/2017, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2017/2018. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti
VŠ  študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonostných kategórií.

Podmienka účasti 34.MTB: Súťaže sa môžu zúčastniť slovenskí pretekári registrovaný v SAZ, ale aj zahraničný pretekári registrovaní v ich národnom atletickom zväze
Strava pre AMSR: hradí organizátor podľa schválených smerných čísel
Ubytovanie pre AMSR: 

Študentský Domov Mladá Garda, alebo iný internát STU
Požiadavky na ubytovanie je potrebné nahlásiť do 20.5.2018 na mail zdenek.naroda@gmail.com a brano.droscak@gmail.com. Po tomto termíne nebude nikomu zo strany organizátora zabezpečené, ani hradené ubytovanie pre AMSR. Limit na akceptáciu hlásenia ubytovania je vzdialenosť trvalého pobytu študenta nad 250 km z Bratislavy.

Ostatní mimo AMSR: na vlastné náklady ŠD Mladá Garda
Pozvaní mimo AMSR:   ŠD Mladá Garda (kontakt: brano.droscak@gmail.com)
Cestovné pre AMSR:   hradí vysielajúca VŠ TJ (príp. TJ, univerzita) podľa pokynov SAUŠ, prostredníctvom RR SAUŠ
Štartovné mimo AMSR:   5€ / osoba, okrem kategórie žiactva, tí 0€
Ceny pre AMSR:   víťaz získava titul Akademický majster SR 2018, 1. – 3. medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.
Ceny 34. MTB: Memoriál Tomáša Babiaka - oštep muži: 1.-5. miesto vecné ceny
  Cena Štefana Molnára (skok do diaľky muži): 1.-3. miesto vecné ceny
  Cena Pavla Gleska (800m muži):1.-3. miesto vecné ceny
  Absolútny víťaz disciplíny: vecná ceny
  Prekonanie rekordu mítingu: 30,- €
  5 najhodnotnejších výkonov: á 30,- €

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA  

Predpis:    Preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel IAAF a týchto propozícií.
Disciplíny: Muži:   100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 5000 m, 110 m prek., 400m prek., skok do diaľky, skok do výšky, hod oštepom, vrh guľou, 4x100m.
  Ženy:   100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 100 m prek., 400m prek., skok do diaľky, skok do výšky, hod oštepom, vrh guľou, 4x100m.
Vložené disciplíny: Žiaci a žiačky: 150m
Vyhlasovanie výsledkov: Priebežne v blokoch po skončení jednotlivých disciplín.
Prezentácia k disciplínam:  V sektore disciplíny končí 20 min. pred začiatkom disciplíny.
Časový rozpis:   

13:00

 

Diaľka M – CŠM

Výška Ž

Guľa M

13:15

150m Žci

 

 

 

13:30

150m Žky

 

 

 

13:45

400m prek. Ž

 

 

 

13:55

400m prek. M

 

 

 

14:00

 

 

 

Guľa Ž

14:10

100m M

 

 

 

14:25

100m Ž

 

 

 

14:40

110m M

 

 

 

14:50

100m Ž

 

 

 

15:00

400m  M

Diaľka Ž

Výška M

Oštep M – MTB

15:15

400m  Ž

 

 

 

15:25

5000m M

 

 

 

15:45

3000m Ž

 

 

 

16:00

200m M

 

 

 

16:15

200m Ž

 

 

Oštep Ž

16:30

800m M – CPG

 

 

 

16:40

800m Ž

 

 

 

16:50

4x100m M

 

 

 

17:00

4x100m Ž

 

 

 

 

 MTB – Memoriál Tomáša Babiaka

CPG – Cena Pavla Gleska

CŠM – Cena Štefana Molnára

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.

Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú MSR 2018 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.

Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži a za veci odložené v šatni. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Preteká sa podľa týchto propozícii a pravidiel atletiky IAAF.

                                                                                                      

Prof. PaedDr. Ivan Čilík, Csc.                                                    Ing. Zdenek Národa        

Garant súťaže (ŠTK SAUŠ)                                                          riaditeľ súťaže