PROPOZÍCIE “AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2018“ „TANEČNÝ ŠPORT “

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ:  HK Filozof Bratislava a TK Uni-Dance Bratislava  
Termín: november 2018
Miesto:  Bratislava ,ŠD Mladá Garda
Ukončenie súťaže:  slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného kola súťaže
Riaditeľ súťaže: Mgr. Petr Horáček
Sekretariát: Mgr.Veronika Špániková
Hlavný rozhodca: Ing. Peter Ivanič
Prihlášky:   e-mail: szts@szts.sk
Súťažná komisia:  9 rozhodcov menovaných prezídiou SZTŠ
Podmienka účasti:  Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorantské),
absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2016/2017, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2017/2018.
Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonostných kategórií.
Strava: hradí organizátor podľa schválených smerných čísel
Ubytovanie:   
Cestovné: 

hradí vysielajúca VŠ TJ (príp. TJ, univerzita) podľa pokynov SAUŠ prostredníctvom RR SAUŠ

Ceny: víťaz získava titul Akademický majster SR 2018, 1. – 3. medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa. 

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA  

Systém súťaže:   podľa platného Súťažného poriadku SZTŠ

Časový rozpis:    po určení presného dátumy súťaže

                       

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.

Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú AM SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.

Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.

                                                                                                      

Predseda ŠTK SAUŠ  a riaditeľ súťaže  Mgr. Petr Horáček