PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2018

ŠPORTOVÝ AEROBIK

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava  
Termín:  10.11.2018
Miesto:   Športová hala prof. Rovného, FTVŠ UK, nábr. arm. gen. L.  Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Prezentácia: v deň  príchodu v ŠH prof. Rovného FTVŠ UK -  sobota 10.11. 2018 od 9,00 do 11,00 hod.
Prihlášky: od 1.10.2014 do 19.10.2018 na emaile:  kyselovicova@fsport.uniba.sk
Otvorenie súťaže:  10.11.2018 o 13.30 hod  v  Športovej hale prof. Rovného, FTVŠ UK  (súťaž sa koná spolu s finále Pohára federácii 2018 v športovom aerobiku)
Ukončenie súťaže:

10.11.2018 o 19,00 hod. - slávnostné vyhlásenie výsledkov po ukončení posledného súťažného vystúpenia.

Riaditeľ súťaže: Mgr. Peter Olej, PhD.
Predsedníčka ŠK SAUŠ:  doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD., tel.: 0903227582,e-mail: kyselovicova@fsport.uniba.sk
Hlavný rozhodca:   doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová,PhD.
Súťažná a odvolacia komisia:

riaditeľ súťaže, predseda komisie športového aerobiku SAUŠ, hlavný rozhodca.

 
 • študenti všetkých foriem štúdia na VŠ (vek do 28 rokov vrátane)
 • absolventi VŠ štúdia -  ak. rok 2017/2018 (vek do 28 rokov vrátane)
 • študenti maturitného ročníka  2018/2019 

  Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.
  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonnostných kategórií. Podmienkou štartu je predložiť pri prezentácii platný doklad o štúdiu – index, ISIC u študentov VŠ, diplom o ukončení štúdia v ak. roku 2017/2018 u absolventov, potvrdenie o návšteve maturitného ročníka príslušnej školy u stredoškolákov, preukaz poistenca a nominačný list od predsedu športovej komisie gymnastických športov.
Strava a ubytovanie:   zabezpečuje a hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Ceny: 

víťaz získava titul Majster AM-SR 2018, športovci na 1. – 3. mieste diplom s medailou a vecné ceny podľa možnosti usporiadateľa.

 

2. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis: preteká sa podľa platných pravidiel športového aerobiku FIG 2017 - 2020 ustanovení tohto rozpisu.

Súťažné disciplíny:   
1. Športový aerobik (individuálne zostavy – IW/IM, trojice - TR)
2. Step aerobik - AS
3. Aerobik dance – AD

Systém súťaže: len finále

 

Časový rozpis:           10.11.2018 (sobota):

 • Príchod, prezentácia a organizované rozcvičenie podľa rozpisu
 • 11.00 – 11.30 Technická porada trénerov
 • 11.30 – 12.00 Porada rozhodcov
 • 13.30              Slávnostné otvorenie súťaže a AM SR v ŠA
 • 13.40 – 18.00 AM SR všetkých súťažných kategórií
 • 18.30              Vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťaže                      

Iné:      Bližšie k súťažným kategóriám a pravidlám v prílohe tohto rozpisu alebo tiež www.sgf.sk

 www.fig-aerobic.com

                         

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie, medailový ceremoniál  a ukončenie súťaže. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom  a organizačnom rozpise súťaže.

 

SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY – AEROBIK

1. ŠPORTOVÝ AEROBIK

V rámci Akademických majstrovstiev SR 2018 súťaže prebiehajú v kategóriách:

 

 • jednotlivkyne a jednotlivci (ženy a muži)
 • trojice (ženy, muži, zmiešané)

 

Samotným výkonom  v športovom aerobiku je súťažná zostava, predvádzaná v súlade s adekvátnym hudobným sprievodom, ktorej dĺžka je v seniorských kategóriách  1 minúta 20 sekúnd ± 5 sekúnd. Počas vykonávania zostavy musia byť v rovnováhe komplexné pohyby aerobiku rôznej účinnosti (vysoký a nízky aerobik) a rôzne štýly (hip - hop, funky, a pod.). Zostava ďalej obsahuje rôzne cvičebné tvary obťažnosti (hodnota obťažnosti od 0,1b. do 1,0b.) zo štyroch nasledovných skupín:

 • dynamický sila,
 • statická sila,
 • skoky (výbušná sila),
 • rovnováha a flexibilita.

Pri prezentovaní pohybových zručností sa kladie dôraz na vzpriamené držanie tela a  na presné, dynamické a dôrazné pohyby paží i nôh. Kompozícia skladby využíva celý súťažný priestor  (10 x 10 metrov), cvičenia v nízkych polohách a v letových fázach. Pretekári v kategórii trojíc musia predviesť 1 zdvíhanie.

Rozhodovanie je založené na hodnotení umeleckého prejavu, technického predvedenia a obťažnosti.

 • Rozhodcovia pre umelecký prejav hodnotia využitie hudby a muzikálnosť,  aerobikový obsah, všeobecný obsah, využitie priestoru a formácie, umeleckosť (prejav).
 • Pri hodnotení technického predvedenia pohybu  sa berie za základ technika pohybu a synchronizácia.
 • Hodnotenie obťažnosti vychádza z udeľovania presne stanovených hodnôt obťažnosti jednotlivým cvičebným tvarom, ktoré musia byť predvedené v zhode s tzv. minimálnymi požiadavkami.

 

2. STEP AEROBIK

Súťažia 5 až 8-členné skupiny.  Zostava STEP AEROBIK  musí byť zacvičená s hudobným sprievodom. Je možné použiť akýkoľvek hudobný štýl, adaptovaný pre step aerobik.

Dĺžka zostavy je 1 minúta 20 sekúnd  s toleranciou ± 5s. Cvičí sa na ploche 10 x 10m.

 

Rozhodovanie je založené na hodnotení umeleckého prejavu a technického predvedenia. Zostava a jej choreografia, ktorá zodpovedá požiadavkám umeleckého prejavu, musí byť tvorivá a so špecifickým obsahom, charakteristickým pre step aerobik. Zakomponované  sú rôzne variácie cvičení, s vysokým stupňom vzájomnej súvislosti medzi hudobným sprievodom, pohybom a prejavom pretekárov.

 

 • Rozhodcovia pre umelecký prejav hodnotia využitie hudby a muzikálnosť,  aerobikový obsah, všeobecný obsah, využitie priestoru a formácie, umeleckosť (prejav).
 • Pri hodnotení technického predvedenia pohybu  sa berie za základ technika pohybu a synchronizácia.

 

3. AEROBIK DANCE

Súťažia 5 až 8-členné skupiny.  Zostava AEROBIK DANCE musí byť zacvičená s hudobným sprievodom. Je možné použiť akýkoľvek hudobný štýl, adaptovaný pre tanečný aerobik. Dĺžka zostavy je 1 minúta 20 sekúnd  s toleranciou ± 5s. Cvičí sa na ploche 10 x 10 m, pričom priestor musí byť maximálne využitý.

Rozhodovanie je založené na hodnotení umeleckého prejavu a technického predvedenia (všetky cvičenia musia byť vykonané technicky správne). Zostava a jej choreografia, ktorá zodpovedá požiadavkám umeleckého prejavu, musí byť tvorivá a so špecifickým obsahom, charakteristickým pre tanečný aerobik. V zostave môže byť zakomponované jedno zdvíhanie Obsahom zostavy  sú rôzne variácie cvičení (vrátane akrobatických cvičebných tvarov) s vysokým stupňom vzájomnej súvislosti medzi hudobným sprievodom, pohybom a prejavom pretekára.

 • Rozhodcovia pre umelecký prejav hodnotia využitie hudby a muzikálnosť,  aerobikový obsah, všeobecný obsah, využitie priestoru a formácie, umeleckosť (prejav).
 • Pri hodnotení technického predvedenia pohybu  sa berie za základ technika pohybu a synchronizácia.

Špecifikom zostavy tanečného aerobiku je, že sa v nej musia spájať dva rôzne štýly - aerobik a street dance. Street dance musí byť v trvaní minimálne 4 4/4 takty (2 osmičky).