PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014

ŠPRINT TRIATLON  (časť Žilina)

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ:     

Žilinská univerzita v Žiline – Ústav telesnej výchovy, AC UNIZA,
Klub plaveckých športov Nereus Žilina

Termín: 16. 8. 2014 (sobota)
Miesto:    Vodné dielo Žilina    
Prezentácia:  09.00 - 11.30  Vodné dielo Žilina  (priestory cyklistického depa)

Štartovné číslo s čipom nie je nutné si vyzdvihnúť osobne. Môže ich pre kamaráta či celú skupinu vyzdvihnúť jedna osoba. Potrebujete však vedieť meno, priezvisko a štartovné číslo.
Pozor! Žiadame pretekárov aby vo vlastnom záujme sa dostavili na prezentáciu s dostatočnou časovou rezervou a rešpektovali časy určené na prezentáciu pre jednotlivé preteky!

Informácie: 

PaedDr. Marián Hrabovský, PhD., tel.: 0904 198 844, e-mail: hrabovsky@uniza.sk
http://utv.uniza.sk , www.garminzilinskytriatlon.nereus.sk

Otvorenie súťaže:    16. 8. o 11,45 hod. Vodné dielo Žilina
Ukončenie súťaže:  cca 15,00 hod.
Riaditeľ súťaže:  Mgr. Peter Fiabáne
Sekretariát:  PaedDr. Marián Hrabovský, PhD., tel.: 0904 198 844, e-mail: hrabovsky@uniza.sk 
Technický delegát: STÚ
Hlavný rozhodca:  STÚ
Prihlášky:  

Pretekári sa prihlasujú na AM SR zaslaním prihlášky na e-mail hrabovsky@uniza.sk do 20.6.2014
Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, fakulta, ročník, klub (za ktorý preteká), výkonnostná úroveň, mobil, e-mail.
Na základe výberu dostanú nominovaní pretekári “Nominačný list” s návratkou, kde potvrdia svoju účasť na AM SR e-mailom na: hrabovsky@uniza.sk

Súťažná komisia:  Riaditeľ súťaže,  hlavný rozhodca, technický delegát.  
Podmienky účasti: V súťaži štartujú súťažiaci nominovaný predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu, ktorí sa prihlásia  do súťaže v určenom termíne. Športovci  štartujú na Interrnational Student Identity Card  (ISIC) alebo index, diplom o ukončení štúdia, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej  školy o návšteve maturitného ročníka.
Podmienka účasti: Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2012/2013, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2013/2014. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonnostných kategórií.
Strava:    Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel
Ubytovanie:     Organizátor (ÚTV ŽU) nezabezpečuje
Cestovné: Hradí vysielajúca vysielajúci región podľa pokynov SAUŠ
Ceny:   Víťaz získava titul Akademický majster SR 2014, 1. – 3. medailu, diplom a vecné ceny podľa možností organizátora.

         

 II. TECHNICKÉ USTANOVENIA  

 

Predpis:  Súťaží sa podľa platných pravidiel STÚ,  Súťažného poriadku STÚ pre rok 2014 a oficiálneho programu pretekov.
Trate:   GARMIN ŽILINSKÝ TRIATLON 2014 – ŠPRINT TRIATLON
0,75 km plávanie (otvorená voda, 1 okruh)
20 km cyklistika (rovina, 3 okruhy, uzavretá trať)
5 km beh (rovina, 2 okruhy)
Časový rozpis:
  • 09.00 - 11.30                    prezentácia Vodné dielo Žilina
  • 11.00 - 11.40                    ukladanie vecí do depa
  • 11.45                                  poučenie pretekárov pred štartom (+ otvorenie AM SR)
  • 12.00                                  štart – študenti
  • 12.10                                  štart – študentky   
  • 13.00                                  predpokladaný príchod prvého pretekára do cieľa
  • 15.00                                  vyhlásenie víťazov AM SR 2014
Meranie časov a spracovanie výsledkov:
Meranie časov a spracovanie výsledkov sa uskutoční na základe čipovej identifikácie  ( f. VOS-TPK, SR ). Merací čip dostane každý pretekár pri prezentácii v štartovnej taške. Každý pretekár si musí čip pred štartom umiestniť na nohu a mať ho na nohe počas celého preteku až do prebehnutia cieľom, inak mu nebude zmeraný čas. Výnimkou sú štafety, kde si členovia štafety čip na jednotlivých úsekoch predávajú.                                                         
Po dobehnutí do cieľa musí pretekár čip vrátiť usporiadateľom.
V prípade nevrátenia čipu, jeho straty je pretekár povinný usporiadateľom uhradiť náhradu vo výške 30,-Eur!
Zvláštne ustanovenia:
  • drafting ( jazda v háku ) je povolený pre všetky kategórie;
  • trať cyklistiky bude úplne uzavretá, kolízne miesta budú zabezpečené usporiadateľom; napriek tomu  sú všetci pretekári povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky!   
  • každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo.
Dopravné spojenie a parkovanie: Pre všetky motorové vozidlá budú vyhradené parkoviská bezprostredne pod hrádzou vodného diela a na príjazdových komunikáciách (cca 300- 500m od depa a miesta štartu).
Prosíme aby ste rešpektovali pokyny usporiadateľov.

                             

 III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pretekári a pretekárky sú povinní zúčastniť sa na slávnostnom otvorení a ukončení súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.
Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú MSR 2014 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.
Navštívte stránku Garmin Žilinský Triatlon  www.garminzilinskytriatlon.nereus.sk  !