PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014

MARATÓN V AEROBIKU

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ:  Žilinská univerzita v Žiline - Ústav telesnej výchovy, Academic Žilinská univerzita v Žiline
Termín:  29.4.2014 (utorok)  
Miesto: Žilina, Stará menza – Mila Urbana 2543 (doprava trolejbusom MHD č.4  zo železničnej stanice, vystúpiť na zastávke Hlinská). Objekt sa nachádza v priestore internátov Hliny V.   
Prezentácia: Žilina, Stará menza – Mila Urbana 2543 od 9,30 do 11,00 hod.
Kancelária súťaže: Žilina, Stará menza – Mila Urbana 2543
Otvorenie súťaže: Žilina, Stará menza – Mila Urbana 2543 o 11,30 hod.
Ukončenie súťaže: slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného súťažného kola.
Riaditeľ súťaže: Mgr. Anna Gordíková
Hlavný rozhodca: Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
Prihlášky: posielajte do 22.4.2014 na e-mail: malachova@uniza.sk
V prihláške je potrebné uviesť: meno a priezvisko, univerzitu (VŠ), fakultu, ročník štúdia a e-mailový kontakt na každého účastníka.
Maximálny počet nominovaných pretekárov z jednej vysielajúcej zložky (fakulty) je 10. V prípade zmeny kontaktujte organizátora.
Podmienka účasti:   Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2012/2013, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2013/2014. Štartovať môžu športovci všetkých výkonnostných kategórií.
Strava: obed a občerstvenie hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Ubytovanie:  organizátor nezabezpečuje.
Cestovné:

hradí vysielajúca VŠ TJ (príp. TJ, univerzita) podľa pokynov SAUŠ prostredníctvom RR SAUŠ.

Ceny:   víťaz získava titul Akademický majster SR 2014, 1. – 3. medailu, pohár, diplom, 4. -10. diplom.

 II. TECHNICKÉ USTANOVENIA  

Disciplíny: zumba, dance aerobik
Systém súťaže: 4 kolá v trvaní 50 minút s 10-minútovou prestávkou
Komponenty hodnotenia: technika prevedenia jednotlivých pohybových tvarov, pohybová pamäť, rytmické cítenie hudby, držanie tela a celkový športový dojem
Časový rozpis:

otvorenie súťaže: 11:30 hod.
1.      kolo: 12:00 – 12:50 hod.
2.      kolo: 13:00 – 13:50 hod.
3.      kolo: 14:00 – 14:50 hod.
4.      kolo: 15:00 – 15:50 hod.
ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov: 16:15 hod. 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.
Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú MSR 2014 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.