PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014

BIATLON LETNÝ

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ:

Klub technických športov FTVŠ UK,
Slovenský vysokoškolský zväz technických športov,   
Slovenský zväz biatlonu,
Biatlon Vyhne

Termín: 6. 09. 2014
Miesto: Vyhne – areál biatlonu
Prezentácia:  6.09. 2014. do 9:00 hod. Vyhne – areál biatlonu.
Prihlášky:    Podľa propozícií a pokynov organizátora pretekov. V prihláške uviesť, že ide o AKADEMIKA!
Otvorenie:  6.9. 2014. o 9:30 hod. Vyhne – areál biatlonu.
Ukončenie:     6.9. 2014. o cca 14:00 hod. Vyhne – areál biatlonu.

Riaditeľ súťaže:   

PaedDr. Peter Petrovič, PhD., KTŠ FTVŠ UK, Nábrežie arm.gen L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava, petrovic@fsport.uniba.sk

Predseda športovej komisie SAUŠ:   

PaedDr. Peter Petrovič, PhD.; FTVŠ UK Bratislava; tel.: 0905 587 012; e-mail: petrovic@fsport.uniba.sk

Súťažná a odvolacia komisia:   

Riaditeľ pretekov, hlavný rozhodca, predseda športovej komisie SAUŠ, technický delegát.
Podmienky účasti: V súťaži štartujú súťažiaci nominovaný predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu, ktorí sa prihlásia  do súťaže v určenom termíne. Športovci  štartujú na Interrnational Student Identity Card  (ISIC) alebo index, diplom o ukončení štúdia, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej  školy o návšteve maturitného ročníka.
Študenti všetkých foriem štúdia na VŠ, absolventi VŠ štúdia – v školskom roku 2013/2014, študenti maturitného ročníka 2013/2014, vek do 28 rokov vrátane. Podmienkou štartu je predložiť pri prezentácii platný doklad o štúdiu – index, ISIC u študentov VŠ, diplom o ukončení štúdia v školskom roku 2012/2013 u absolventov, potvrdenie o návšteve maturitného ročníka príslušnej školy u stredoškolákov, preukaz poistenca a nominačný list od predsedu športovej komisie SAUŠ.
Strava a ubytovanie: Podľa pokynov SAUŠ
Cestovné:  Podľa pokynov SAUŠ

 

Ceny:   

 

Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 


II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis:   Preteká sa podľa platných pravidiel biatlonu, so zmenami schválenými prezídiom SZB, podľa smerníc systému zimných súťaží SZB pre zimu 2014 a ustanovení týchto propozícií.
Disciplíny:   Rýchlostné preteky: 4 km, resp. 3 km
Kategórie: Muži, ženy
Časový rozpis:

5.9.2014             
15:00 hod.                 Žrebovanie

 

6. 9.2014      
do 9:00 hod.               Prezentácia
9:30 hod.                    Otvorenie súťaže
cca 13:00 hod.          Ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov

          

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie pretekov.
V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise pretekov.
Pretekári, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo.