PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014

INDOORGOLF

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline – Ústav telesnej výchovy, Academic Žilinská univerzita v Žiline, SAUŠ, MŠVVa Š SR
Termín: 21.10. 2014
Miesto:  Žilina, Prvý žilinský golfový klub, Obežná 5A/8358, 010 08 Žilina, www.golfinvent.sk
Prihlášky:  na adresu zuzana.kazaniova@gmail.com do 17.10. 2014 do 18.00 hod
V prihláške uviesť: meno a priezvisko, dátum narodenia, HC, VŠ, fakultu, klub, e-mailový kontakt
Prezentácia:   21.10.2014 od 7.30 hod do 12.00 hod, minimálne 30 minút pred štartom  vášho flajtu, Prvý žilinský golfový klub, Žilina
Otvorenie:    21.10. 2014 o 12.00 hod (slávnostný ceremoniál)
Ukončenie: 21.10. 2014 cca o 18.00 hod. 
Riaditeľ pretekov: PaedDr. Róbert Janikovský
Hlavný rozhodca:     Ing. Lucia Sakalová
Predseda ŠK SAUŠ:

PaedDr. Zuzana Kazániová, e-mail: zuzana.kazaniova@gmail.com, tel. 0910 940 036

Podmienky účasti: Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2012/2013, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2013/2014. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí. Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonnostných kategórií. Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca.
Ubytovanie: organizátor nezabezpečuje
Strava: obed a občerstvenie hradí organizátor podľa schválených smerných čísel
Cestovné:  hradí vysielajúca VŠ TJ (prípadne TJ, univerzita) podľa pokynov SAUŠ prostredníctvom RR SAUŠ
Ceny:  Medaile a diplomy zabezpečí SAUŠ, vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 

 

 

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA  

Predpis:  Simulátor FullSwingGolf E6, ihrisko bude zvolené losovaním 21.10.  2014 o 7.50 hod. Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited a miestnych pravidiel.   
Podmienky ihriska: Tvrdosť grínu – stredný, rýchlosť grínu – normálny, Pozícia vlajky –    ľahká, Vietor – bezvetrie, počasie slnečno
Nastavenie hry: Jednotky – metrické, patovanie štandart, gimmie – 1.0, veľkosť jamky – 1.5, 3D mriežky – na gríne a blízko k nemu, ukáž ideálny pat – 5.0, doba zrušenia info okna – 3s
Hrací systém:  Stableford Netto(hra na rany) so započítaním HCP  
Časový rozpis: 

8.00 - 12.00 hod    simulátor 1. – 3.
12.00 – 12.15 hod slávnostné otvorenie AM SR
12.30 – 16.30 hod  simulátor 1. – 3.
17. 00 hod  vyhlásenie výsledkov a ukončenie AM SR

  Štartovná listina bude zverejnená 20.10. 2014 do 12.00 hod
Hrací čas skupiny: Maximálne 240 minút, po uplynutí času bude započítaný aktuálny stav bodov
Protesty: Protest je možné podať do 10 minút po ukončení hry posledného flajtu turnaja a zložení 20 €. O proteste rozhodne súťažný výbor do vyhlásenia výsledkov. V prípade oprávneného protestu bude čiastka vrátená. 

 

 

  

 III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v propozíciách a v časovom programe podujatia.
Všetci nominovaní pretekári a tréneri sa zúčastňujú AM SR 2014  na vlastnú zodpovednosť a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s ich účasťou na podujatí.