PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014
PLážový volejbal

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ:   SAUŠ,  CJŠ SjF STU Bratislava a VŠK Stojár STU
Termín: 04.06. 2014
Prihlášky do: 14.05.2014  na e-mail: marian.uvacek@stuba.sk
V prihláške uviesť: meno a priezvisko, adresu, VŠ a fakultu, dátum narodenia.
Miesto: Beach volleybalove kurty Patrónka, Lovinského 43, Bratislava.
Prezentácia:  04.06.2014 od 8,00 do 8,30, Beach volleybalove kurty Patronka Lovinského 43, Bratislava.
Riaditeľ súťaže: Mgr.Marian Uvaček,PhD.  tel.č.: 0908 424 695
Otvorenie súťaže: 8.30 hod., Patrónka Lovinského 43.
Ukončenie súťaže: slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného zápasu.
Spôsob podávania námietok a protestov: námietku alebo protest sa podáva písomne hneď na adresu riaditeľa súťaže, rieši ju riaditeľ súťaže, predseda ŠTK a hlavný rozhodca.
Súťažná komisia: riaditeľ súťaže,  hlavný rozhodca.
Podmienka účasti: V súťaži štartujú súťažiaci na základe nominačných listov potvrdených predsedom ŠK SAUŠ, ktorí sa prihlásia  do súťaže v určenom termíne. Športovci  štartujú na International Student Identity Card  (ISIC) alebo index, diplom o ukončení štúdia, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej  školy o návšteve maturitného ročníka.
Podmienky štartu: Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2012/2013, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2013/2014. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí. Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonnostných kategórií. Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca a preukaz karate s platnou lekárskou prehliadkou.
Ubytovanie a strava: Zabezpečí a hradí usporiadateľ podľa schválených smerných čísel.
Cestovné:  Hradí vysielajúci región, podľa pokynov SAUŠ.
Ceny:  Medaile, diplomy a poháre zabezpečí SAUŠ, vecné ceny podľa možností usporiadateľa. Víťaz získava titul Akademický  Majster Slovenska 2014.

 II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Miesto:   Beach volleybalove kurty Patrónka Lovinskeho 43
Systém súťaže: hrá sa podľa platných pravidiel plážového volejbalu FIVB, hracia lopta MIKASA – official game ball
Rozpis súťaže: 3 skupiny každý s každým, prvý postupuje do finálovej skupiny plus najlepší z druhého miesta.
Upozornenie!:  Každé družstvo si prinesie 1 sadu dresov. 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Otvárací a záverečný ceremoniál:
Scenár otváracieho ceremoniálu: študentská hymna Gaudeamus Igitur, otvorenie súťaže, športovo-technické informácie.
Scenár záverečného ceremoniálu a oceňovanie: vyhodnotenie súťaže, odovzdanie medailí, záverečný príhovor a ukončenie súťaže.
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup hráčov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. 
Všetci nominovaní hráči, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú Akademických  Majstrovstiev SR 2014 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.

                                                                                                            

 

 

        

                     

           

            

 

          

      

 

       

     

     

                       

.