PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014

BIATLON

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: 

Športový klub Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Slovenský vysokoškolský zväz technických športov
Slovenský zväz biatlonu

Termín:  1. 3. 2014
Miesto: Osrblie – areál biatlonu
Prezentácia:   1. 3. 2014. do 9:00 hod. Osrblie – areál biatlonu
Prihlášky:  Podľa propozícií a pokynov organizátora pretekov. V prihláške uviesť, že ide o AKADEMIKA!
Otvorenie:    1. 3. 2014. o 9:30 hod. Osrblie – areál biatlonu
Ukončenie:  1. 3. 2014. o cca 14:00 hod. Osrblie – areál biatlonu

Riaditeľ súťaže:

PaedDr. Božena Paugschová, PhD., KTVŠ FHV UMB, Tajovského 40, 974 00 B. Bystrica;  e-mail: bozena.paugschova@umb.sk

Predseda športovej komisie SAUŠ:

PaedDr. Peter Petrovič, PhD.; FTVŠ UK Bratislava; tel.: 0905 587 012; e-mail: petrovic@fsport.uniba.sk

Súťažná a odvolacia komisia:

Riaditeľ pretekov, hlavný rozhodca, predseda športovej komisie SAUŠ, technický delegát
Podmienka účasti:

Študenti všetkých foriem štúdia na VŠ, absolventi VŠ štúdia – v školskom roku 2013/2014, študenti maturitného ročníka 2013/2014, vek do 28 rokov vrátane. Podmienkou štartu je predložiť pri prezentácii platný doklad o štúdiu – index, ISIC u študentov VŠ, diplom o ukončení štúdia v školskom roku 2012/2013 u absolventov, potvrdenie o návšteve maturitného ročníka príslušnej školy u stredoškolákov, preukaz poistenca a nominačný list od predsedu športovej komisie SAUŠ.

Strava a ubytovanie: Hradí organizátor, podľa pokynov SAUŠ.
Cestovné:  Hradí organizátor, podľa pokynov SAUŠ.
Ceny:  Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis: 

Preteká sa podľa platných pravidiel biatlonu, so zmenami schválenými prezídiom SZB, podľa smerníc systému zimných súťaží SZB pre zimu 2014 a ustanovení týchto propozícií. 

Disciplíny:    Rýchlostné preteky: 10 km, resp.  7,5 km
Kategórie:     Muži, ženy
Časový rozpis:

28.2.2014
15:00 hod. - žrebovanie

1.3.2014
do 9:00 hod. - prezentácia
9:30 hod. - otvorenie súťaže
cca 15:00 hod. - ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie pretekov.
V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise pretekov.
Pretekári, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo.