PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014

Beh na lyžiach

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: 

Športový klub Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mestský klub lyžiarov, Kremnica

Termín:    21. - 23. 2. 2014
Miesto:     Skalka
Prezentácia: Podľa propozícií organizátora
Prihlášky:  

Prihlášky podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov a Súťažného poriadku pre sezónu 2013/2014 prostredníctvom www.slovak-ski.sk (online), alebo na predpísanom tlačive zaslať do 18.2.2014 na adresu: Mestský klub lyžiarov, P.O.BOX 37, 967 01 Kremnica,  +421 904 499 481, evabiresova@gmail.com
Prihláška e-mailom platí až po spätnom potvrdení! V prihláške uviesť, že ide o AKADEMIKA!

Otvorenie:   21.2.2014 o 9:30 hod. v priestoroch štartu
Ukončenie:  23.2.2014 o cca 15:00 hod. v priestoroch štartu
Riaditeľ súťaže:   

PaedDr. Božena Paugschová, PhD.
KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, 974 00 B. Bystrica

Predseda športovej komisie SAUŠ:  

PaedDr. Božena Paugschová, PhD.,
e-mail: bozena.paugschova@umb.sk 

Hlavný rozhodca: B. Grossmann
Technický delegát: Deleguje BÚ SLA  - František Klement
Podmienka účasti: Študenti všetkých foriem štúdia na VŠ, absolventi VŠ štúdia – v školskom roku 2013/2014, študenti maturitného ročníka 2013/2014, vek do 28 rokov vrátane. Podmienkou štartu je predložiť pri prezentácii platný doklad o štúdiu – index, ISIC u študentov VŠ, diplom o ukončení štúdia v školskom roku 2012/2013 u absolventov, potvrdenie o návšteve maturitného ročníka príslušnej školy u stredoškolákov, preukaz poistenca a nominačný list od predsedu športovej komisie SAUŠ.
Strava a ubytovanie: Zabezpečuje a hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Cestovné:  Hradí organizátor, podľa pokynov SAUŠ.
Ceny:  Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 

  II. TECHNICKÉ USTANOVENIA  

Predpis:   Preteká sa podľa pravidiel lyžiarskych pretekov, súťažného poriadku pre sezónu 2013/2014 BÚ SLA a tohto rozpisu.
Disciplíny:   Šprint; 10 km muži, 5 km ženy (K); 15 km muži a 7 km ženy (V)
Kategórie: Muži, ženy
Časový rozpis:  Podľa propozícií

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie pretekov.
V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise pretekov.
Pretekári, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo.