PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014

STOLNÝ TENIS

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline – Ústav telesnej výchovy, AC UNIZA, ŠKST Centrum Žilina           
Termín:   26. 2. 2014
Miesto: Stolno-tenisová herňa ŠKST – Centrum, Tajovského 5, 010 01 Žilina, trolejbus č. 3 od železničnej stanice, lístok na druhé pásmo, zastávka Tulipánová ulica
Prezentácia: Stolno-tenisová herňa ŠKST – Centrum, Tajovského 5, 010 01 Žilina od 9,00 hod. do 10,00 hod.
Kancelária súťaže: Stolno-tenisová herňa ŠKST – Centrum, Tajovského 5, 010 01 Žilina
Otvorenie súťaže:   26. 2. o 10,30 hod. v ŠKST - Centrum
Ukončenie súťaže:  slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného stretnutia
Riaditeľ súťaže: Mgr. Jozef Sklenár, tel.: 0907 848 863, e-mail: sklenar@uniza.sk
Sekretariát: Mgr. Jozef Sklenár, tel.: 0907 848 863, e-mail: sklenar@uniza.sk
Hlavný rozhodca: doc. Dr. Ing. Milan Valuch
Prihlášky: Na základe výberu dostanú nominovaní hráči “Nominačný list”s návratkou, kde potvrdia svoju účasť na AM SR e-mailom na: sklenar@uniza.sk
Súťažná komisia: riaditeľ súťaže,  hlavný rozhodca   
Podmienka účasti:  Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2012/2013, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2013/2014. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonnostných kategórií.
Strava:  Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Ubytovanie: V odôvodnených prípadoch na požiadanie v termíne odoslania návratky Nominačného listu v UZ  ŽU  Veľký Diel
Cestovné:

Hradí vysielajúca VŠ TJ (príp. TJ, univerzita) podľa pokynov SAUŠ prostredníctvom RR SAUŠ.

Ceny: Víťaz získava titul Akademický majster SR 2014, 1. – 3. medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA  

Predpis:   Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu Slovenského stolnotenisového zväzu a podľa tohto rozpisu na 3 víťazné sety.
Lopty:  YASAKA 3 stars  /  DONIC 3 stars (dodá usporiadateľ)
Disciplíny: dvojhra muži, dvojhra ženy, štvorhra muži, štvorhra ženy, miešaná štvorhra
Nasadzovanie: nasadzovanie podľa aktuálneho rebríčka Slovenského stolnotenisového zväzu 
Systém súťaže: Dvojhra muži, ženy – prvá časť súťaže v skupinách, druhá časť súťaže nasadenie do pavúka, systém K.O.,  štvorhry – nasadenie do pavúka, systém K.O.  Turnaj riadi hlavný rozhodca, jednotlivé stretnutia nehrajúci hráči, neskôr vyradení hráči.
Časový rozpis:

26. 2. 2014 (streda)  
do 10,00 hod. prezentácia                                                                        
10,00 hod. porada vedúcich v kancelárii súťaže
10,20 hod. slávnostné otvorenie AM SR                                               
od 10,30 hod. súťaže                                        
do 13,00 hod. prihlasovanie na štvorhry                                                        
12,00 – 13,00  individuálne obed                                                               
cca 20,00 hod. ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Hráči a hráčky sú povinní zúčastniť sa na slávnostnom otvorení a ukončení súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.
Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú MSR 2014 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.