PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014

FUTBAL

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ:  CJŠ SjF  STU  a VŠK Strojár STU
Termín:  10. - 11. jún 2014
Miesto: CAŠ ŠA Pavla Gleska, Mladá Garda, futbalový štadión, Bratislava 
Prezentácia: od 12,30 na CAŠ Športový areál Pavla Gleska,Mladá Garda
Kancelária súťaže: CAŠ Športový areál Pavla Gleska,Mladá Garda
Otvorenie súťaže: 10. jún 2014 po prvom zápase (o 16,00 hod.)
Ukončenie súťaže: Slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného zápasu
Riaditeľ súťaže: oto.honz@stuba.sk
Sekretariát: jana.fondrkova@stuba.sk
Hlavný rozhodca: oficiálne delegovaný SFZ
Prihlášky: zaslať do 15. mája 2014 na e-mail: oto.honz@stuba.sk, tel:0907892477
Súťažná komisia: riaditeľ súťaže,  hlavný rozhodca  
Podmienka účasti:

V súťaži štartujú súťažiaci nominovaný predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu, ktorí sa prihlásia  do súťaže v určenom termíne. V kolektívnych športoch štartujú výbery za región Bratislava, západ, stred. Športovci  štartujú na Interrnational Student Identity Card  (ISIC)
alebo index, diplom o ukončení štúdia, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej  školy o návšteve maturitného ročníka. 

Strava: hradí organizátor podľa schválených smerných čísel v ŠD Mladá Garda.
Ubytovanie: 

zabezpečí  organizátor (študentské domovy v Bratislave), presné informácie o ubytovaní budú poskytnuté pri pri prezentácii         

Cestovné: 

hradí vysielajúci región, podľa pokynov SAUŠ

Ceny:   víťaz získava titul Akademický majster SR 2014, 1. – 3. medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA  

Hracia plocha:  umelá tráva, povolené lisované kopačky, tarfy (zákaz hrať s kopačkami s vymeniteľnými kolíkmi)
Lopty:  veľkosť 5, FIFA  
Systém súťaže: 

10.06.2014 : vylosujú sa úvodné zápasy
11.06.2014: porazený z úvodného dňa o 3.a 4. miesto a víťazi z úvodného dňa budú  hrať  finále

Časový rozpis: 

10.6.2014: úvodné zápasy o 14,00 a 16,00
11.6.2013: 9,00 o 3.miesto, o 11,00 finále             

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.
Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú MSR 2014 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.