PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014

GYMNASTIKA

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ:  Športový klub UMB Banská Bystrica
Termín:  9.5.2014
Miesto:     Športová hala KTVŠ FF UMB Banská Bystrica
Prezentácia:  9.5.2014 do 10:00
Kancelária súťaže:   Zasadačka T050 KTVŠ FF UMB
Otvorenie súťaže:  11:00
Ukončenie súťaže:  slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení poslednej zostavy
Riaditeľ súťaže: Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
Sekretariát: Mgr. Soňa Kremnická, PhD.
Hlavný rozhodca:   Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.
Prihlášky:   e-mail: juraj.kremnicky@umb.sk
Súťažná komisia:   riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca 
Podmienka účasti:  Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorantské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2012/2013, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2013/2014. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonostných kategórií.
Strava:      hradí organizátor podľa schválených smerných čísel
Ubytovanie:     ak je potrebné tak:  ŠD1 UMB BB Tajovského 40 B. Bystrica
Cestovné:

hradí vysielajúca VŠ TJ (príp. TJ, univerzita) podľa pokynov SAUŠ
prostredníctvom RR SAUŠ

Ceny: víťaz získava titul Akademický majster SR 2014, 1. – 3. medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA  

Predpis:  Podľa FIG. Súťaží sa v zostavách v prostných 12 x 12 (poprípade na páse dlhom 17 m).
Disciplíny:  Prostné   
Nasadzovanie: Losovanie na porade rozdodcov a trénerov.
Systém súťaže:  

Súťaž jednotlivcov kategórie muži, ženy. Súťaž družstiev (max. 5 členov 3 najvyššie zámky sa rátajú do súčtu pre družstvo) muži, ženy

Časový rozpis:
  • od 8:30 rozcvičenie
  • 10:15 porada rozhodcov a trénerov
  • 11:00 slávnostné otvorenie súťaže
  • 11:15 súťaž žien
  • 12:15 súťaž mužov
  • 13:30 obed
  • 14:15 vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien
  • 14:30 ukončenie súťaže

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú MSR 2014 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.