AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2018

ŠPORT ORGANIZÁTOR DÁTUM RIADITEĽ SÚŤAŽE ŠPORTOVÝ GARANT
Orientačný beh Slovenský zväz oientačných športov 2.6.2018 Ján Mižúr,
mizur@sportcenter.sk
Ján Mižúr,
mizur@sportcenter.sk
Maratón v aerobiku VŠK Ekonóm 25.4.2018 Drahomíra Lörincziová,
ctvs@euba.sk 
Oľga Kyselovičová,
kyselovicova@fsport.uniba.sk
Silový trojboj AC UNIZA 14.4.2018 Dominik Olexa,
dominik.olexa@gmail.com
Dominik Olexa,
dominik.olexa@gmail.com
Atletika TJ Slávia STU Bratislava  16.6.2018 Zdenek Národa,
zdenek.naroda@gmail.com
Ivan Čillík,
ivan.cillik@umb.sk 
Šerm TJ Slávia STU Bratislava  3.5.2018 Julius Králik,
karolinaaujeska@gmail.com
Karolína Belas,
karolinaaujeska@gmail.com
Basketbal M,Ž ZŠK UKF Nitra 24.-25.5.2018 Pavol Horička,
phoricka@ukf.sk
Pavol Horička,
​phoricka@ukf.sk
Volejbal M,Ž AC UNIZA 30. - 31.5. 2018 Jozef Sklenár,
sklenar@uniza.sk
Ľubomír Paška,
lpaska@ukf.sk
Futbal VŠK Strojár 5.-6.6.2018 Oto Honz,
oto.honz@stuba.sk   
Oto Honz,
oto.honz@stuba.sk  
Beach volejbal VŠK Strojár 7.-8.6.2018 Marián Uvaček,
marian.uvacek@stuba.sk
Marián Uvaček,
​marian.uvacek@stuba.sk
Plávanie VŠK FTVŠ UK Lafranconi 17.5.2018 Yvetta Macejková,
macejkova@fsport.uniba.sk
Yvetta Macejková,
macejkova@fsport.uniba.sk
Vzpieranie VŠK Strojár  17.11.2018 Milan Kováč,
milan.kovac.ml@gmail.com
Milan Kováč,
milan.kovac.ml@gmail.com
Beh do schodov AC UNIZA 27.10.2018 Ľudmila Malachová,
ludmila.malachova@gmail.com
Daniel Baránek,
​baranek@uniza.sk 
Tanečný šport  HK Filozof Bratislava 24.11.2018 Petr Horáček,
horacekpetr@gmail.com
Petr Horáček,
horacekpetr@gmail.com
Športový aerobik VŠK FTVŠ UK Lafranconi  10.11.2018 Peter Olej Oľga Kyselovičová,
kyselovicova@fsport.uniba.sk

 

I. Všeobecné ustanovenia

1. NÁZOV SÚŤAŽE
AMSR 2018: schválené športy na výkonnom výbore  SAUŠ 18.10.2017 – aerobik maratón,  atletika, basketbal, futbal, orientačný beh, plávanie, plážový volejbal, šerm, volejbal, vzpieranie, zápasenie, silový trojboj, beh do schodov.

2.USPORIADATEĽ
Súťaž riadi  SAUŠ a predseda ŠK v spolupráci s KTVŠ a VŠ klubmi (podľa športov)

3.PODMIENKY ÚČASTI
V súťaži štartujú súťažiaci nominovaný predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu, ktorí sa prihlásia  do súťaže v určenom termíne. Športovci  štartujú na International Student Identity Card  (ISIC) alebo index, diplom o ukončení štúdia, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej  školy o návšteve maturitného ročníka.

4.PODMIENKY ŠTARTU
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2016/2017, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2017/2018. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonnostných kategórií. Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca.

5.ÚČASTNÍCI
V individuálnych športoch nominanti predsedov ŠK  a športov. V kolektívnych športoch výber univerzity za región Bratislava, západ, stred potvrdené predsedami ŠK. 

6. CESTOVNÉ
Hradí vysielajúci región, podľa pokynov SAUŠ

7. UBYTOVANIE A STRAVA
Zabezpečí a hradí usporiadateľ

8.CENY
Medaile, diplomy a poháre zabezpečí SAUŠ, vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

9. OTVÁRACÍ A  ZÁVEREĆNÝ CEREMONIÁL
1.Študentská hymna Gaudeámus Igitur
2.Príhovor zástupcu VŠ a otvorenie súťaže
3.Športovo-tecnické informácie

1.Zhodnotenie súťaže: predseda ŠK SAUŠ,  riaditeľ súťaže
2.Medailový ceremoniál
3.Záverečný príhovor zástupcu VŠ a ukončenie súťaže

 

II. Technické ustanovenia

Delegovanie rozhodcov: zabezpečí riaditeľ súťaže.

1. SÚŤAŽNÝ PORIADOK
Súťaž prebieha  podľa platných pravidiel daného športu a propozícií schválených riaditeľom súťaže a predsedom ŠK.

2. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM
Systém súťaže určuje riaditeľ súťaže  a predseda ŠK SAUŠ

3. PRIHLÁŠKY
Podľa propozícií, na základe nominačných listov  potvrdených predsedom ŠK SAUŠ

4. SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV
Námietku alebo protest sa podáva písomne hneď na adresu riaditeľa súťaže, rieši ju riaditeľ súťaže, predseda ŠTK a hlavný rozhodca.

 

III: Záverečné ustanovenia

Víťaz získava titul AKADEMICKÝ MAJSTER SR 2018