PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014

KARATE

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ:  AC UNIZA CVČ Žilina, SAUŠ, MŠVVAŠ SR
Termín: 22. marec 2014
Miesto: Žilina, Športové gymnázium Rosinská cesta 4
Prihlášky: 

odoslať do 28.02.2014 predsedovi ŠK SAUŠ poštou, resp. e-mailom: prof. RNDr. František Kačík, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Katedra chémie, T. G. Masaryka 24, 960 53  Zvolen. V prihláške uviesť: meno a priezvisko, adresu, VŠ a fakultu, klub, súťažnú kategóriu a dátum narodenia.

Otvorenie:  22.03.2014 o 10:00 hod.
Ukončenie: 22.03.2014 cca o 18:00 hod.
Riaditeľ súťaže: Ing. Jozef Cisárik, tel.: 0948 900 425, e-mail: cisarik.dodo@gmail.com
Predseda ŠK SAUŠ:

prof. RNDr. František Kačík, PhD., tel.: 0907 438 039, e-mail: kacik@tuzvo.sk

Hlavný rozhodca:  Ing. Martin Beca, PhD.
ŠTK:    Ing. Milan Tabak, tel.: 0905 352 882, e-mail: tabak@nic.utc.sk
Spôsob podávania námietok a protestov: Námietku alebo protest sa podáva písomne hneď na adresu riaditeľa súťaže, rieši ju riaditeľ súťaže, predseda ŠTK a hlavný rozhodca.
Podmienky účasti:  V súťaži štartujú súťažiaci na základe nominačných listov potvrdených predsedom ŠK SAUŠ, ktorí sa prihlásia  do súťaže v určenom termíne. Športovci  štartujú na International Student Identity Card  (ISIC) alebo index, diplom o ukončení štúdia, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej  školy o návšteve maturitného ročníka.
Podmienky štartu: Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2012/2013, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2013/2014. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí. Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonnostných kategórií. Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca a preukaz karate s platnou lekárskou prehliadkou.
Ubytovanie a strava: Zabezpečí a hradí usporiadateľ. Ubytovanie bude zabezpečené len pre účastníkov, ktorí o to požiadajú riaditeľa súťaže do 28.2.2014.
Cestovné:   Hradí vysielajúci región, podľa pokynov SAUŠ.
Ceny:  Medaile, diplomy a poháre zabezpečí SAUŠ, vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA   

Predpis:  súťaží sa podľa platných pravidiel WKF a ustanovení tohto rozpisu
Súťažné kategórie:

kata: muži, ženy (jednotlivci, družstvá)
kumite: muži: -60,-67,-75,-84,+84 kg
ženy: -50, -55, -61,-68,+68 kg 

Systém súťaže:  

kata: vylučovací systém s repasážou (2 tretie miesta)
kumite: vylučovací systém s repasážou (2 tretie miesta)

Časový rozpis: 
9:00 – 10:00   prezentácia, váženie
10:00 – 10:15  slávnostné otvorenie AM-SR 2014 a M-SR seniorov
10:15  súťaže v kata (eliminácie + finále)
          súťaže v kumite (eliminácie + finále)
18:00  ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Otvárací a záverečný ceremoniál:

Scenár otváracieho ceremoniálu: študentská hymna Gaudeamus Igitur, otvorenie súťaže, športovo-technické informácie.
Scenár záverečného ceremoniálu a oceňovanie: vyhodnotenie súťaže, odovzdanie medailí, záverečný príhovor a ukončenie súťaže.
Organizácia súťaže: v každej kategórii prebehne podľa osobitných rozlosovaní najprv súťaž v rámci M-SR seniorov a hneď potom súťaž AM-SR.

V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.
Umiestnenie na AM-SR bude jedným z kritérií nominácie na Akademické majstrovstvá sveta 2014 (19.-22. jún 2014, Bar, Čierna Hora).