PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014

VOLEJBAL MUŽI A ŽENY

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ:  VK Ekonóm SPU Nitra
Termín:    27 – 28. 5. 2014
Miesto:   SH SPU Nitra, Csl. Armády 1, Nitra, 949 76
Prezentácia:  SH SPU Nitra, Csl. Armády 1, Nitra, 949 76
Kancelária súťaže:  VIP v SH SPU Nitra
Otvorenie súťaže:   27.5.2014 o 10:30 hod
Ukončenie súťaže: slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného zápasu
Riaditeľ súťaže:  Mgr. Daniel Mikušovič
Sekretariát:   Ing. Miroslav Strbavý
Hlavný rozhodca:    JuDr. Peter Matis
Prihlášky:   e-mail: daniel.mikusovic@gmail.com a miroslav.strbavy@uniag.sk
Súťažná komisia:  Mgr. Daniel Mikušovič,  JuDr. Peter Matis 
Podmienka účasti: 

V súťaži štartujú súťažiaci nominovaný predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu, ktorí sa prihlásia  do súťaže v určenom termíne. V kolektívnych športoch štartujú výbery za región Bratislava, západ, stred. Športovci  štartujú na Interrnational Student Identity Card  (ISIC)
alebo index, diplom o ukončení štúdia, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej  školy o návšteve maturitného ročníka. 

Strava: hradí organizátor podľa schválených smerných čísel
Ubytovanie:   ! hotel Olympia- zrušený (budeme včas informovať o náhradnom ubytovaní)
Cestovné:

hradí vysielajúci región, podľa pokynov SAUŠ

Ceny:  víťaz získava titul Akademický majster SR 2014, 1. – 3. medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA   

Predpis:    podla platných pravidiel volejbalu FIVB
Lopty:  Mikasa MVL 200 
Disciplíny:  volejbal mužov a žien
Systém súťaže: každý s každým na 3 hrané sety (vítazný set=1 bod)
Časový rozpis:

27. 5. 2014 (utorok)
10. 00 hod. Porada trénerov družstiev a kontrola súpisiek v ŠH SPU (Vip-ka)
10. 30 hod. Otvorenie turnaja za účasti všetkých družstiev
11. 00 hod. Bratislava – Východ (ženy), Západ – Stred ( muži )
13. 00 hod. Bratislava – Východ (muži), Západ – Stred ( ženy )
15. 00 hod. Západ – Východ (ženy), Bratislava – Stred ( muži )
17. 00 hod. Stred – Bratislava (ženy), Východ – Západ ( muži )
20. 00 hod. Porada a spoločenské posedenie vedúcich družstiev a zástupcov SAUŠ

28. 5. 2014 (streda)
09. 00 hod. Stred – Východ (muži), Bratislava – Západ ( ženy )
11. 00 hod. Stred – Východ ( ženy ), Bratislava – Západ ( muži )
13. 00 hod. Vyhodnotenie a záver

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.
Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú MSR 2014 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.