PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014
Atletika a 2. kolo Atletickej ligy 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: ŠK UMB Banská Bystrica, Dukla Banská Bystrica, SAUŠ, MŠVVaSR
Termín:  7. 6.2014
Miesto:  Banská Bystrica, štadión Štiavničky
Prihlášky: Atletická liga: najneskôr deň pred pretekmi do 12:00 hod. na adresu riadiaceho súťaže mittermayer@atletikasvk.sk a malik@atletikasvk.sk
Akademické MSR:

zaslať do 13.05.2014 e-mailom na adresu: magda.veszeleiova@umb.sk
Magda Veszeleiová, KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, 975 49 Banská Bystrica. V prihláške uviesť: meno a priezvisko, dátum narodenia, disciplína (výkon), VŠ, fakultu, klub,

Otvorenie:  7.6.2014 o 13:30 hod.
Ukončenie:  7.6.2014 cca o 18:00 hod. 
Riaditeľ pretekov: PaedDr. Radovan Mišík
Technický riaditeľ: Mgr. Igor Kováč, Mgr. Miloš Bátovský
Sekretariát pretekov: e-mail: magda.veszeleiova@umb.sk tel.: 048/4467527
Sekretariát pretekov v deň AM SR: Rastislav Hrbáček, email: hrbacek@atletikasvk.sk
Predseda ŠK SAUŠ:

Prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., tel.: 0905137795, e-mail: ivan.cillik@umb.sk

Vedúci rozhodca

prof. PaedDr. Ivan Čillík, e-mail: ivan.cillik@umb.sk
Súťažná a odvolacia prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. - predseda komisie a traja zástupcovia univerzít (FTVŠ UK Bratislava, FŠ PU Prešov, UKF Nitra).

Predseda ŠK SAUŠ:

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., tel.: 0905 137 795, 048/ 446 7527, e-mail: ivan.cillik@umb.sk

Spôsob podávania námietok a protestov: Protest sa podáva podľa pravidiel atletiky a súťažného poriadku SAZ na rok 2014.
Podmienky účasti: 
  • Atletická liga: Na základe súťažného poriadku Atletickej ligy
  • Akademické MSR: V súťaži štartujú súťažiaci na základe nominačných listov potvrdených predsedom ŠK SAUŠ, ktorí sa prihlásia  do súťaže v určenom termíne. Športovci  štartujú na International Student Identity Card  (ISIC) alebo index, diplom o ukončení štúdia, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej  školy o návšteve maturitného ročníka.
Podmienky štartu:
  • Atletická liga: Na základe súťažného poriadku Atletickej ligy
  • Akademické MSR: Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2012/2013, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2013/2014. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí. Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonnostných kategórií. Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca.
Ubytovanie a strava: Zabezpečí a hradí usporiadateľ. Strava bude zabezpečená vo forme diét pre účastníkov AM SR (nominovaných pretekárov a trénerov). Ubytovanie bude zabezpečené len pre účastníkov, ktorí o to požiadajú riaditeľa súťaže do 13.5.2014.
Cestovné:  Hradí vysielajúci región, podľa pokynov SAUŠ.
Ceny:   Medaile, diplomy a poháre zabezpečí SAUŠ, vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

                       

 II. TECHNICKÉ USTANOVENIA  

Predpis:

    Preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel IAAF a týchto propozícií.

Disciplíny:
  • Muži:    100 m, 200 m,  400 m, 1500 m, 10000 m, 110 m prek., 400 m prek., 3 000 m prek., štafeta 4x400 m, skok do výšky, skok do diaľky, skok o žrdi, trojskok, vrh guľou, hod diskom, hod oštepom, hod kladivom, chôdza 5 000 m
  • Ženy:  100 m, 200 m,  400 m, 1500 m, 10000 m, 110 m prek., 400 m prek., 3 000 m prek., štafeta 4x400 m, skok do výšky, skok do diaľky, skok o žrdi, trojskok, vrh guľou, hod diskom, hod oštepom, hod kladivom, chôdza 5 000 m
Prezentácia:  prezentácia všetkých pretekárov od 11,00 do 12,30 hod v priestore štadióne v budove nad cieľom. Prezentácia na disciplíny - bude určená neskôr.
Meranie a váženie náčinia:  V priestore na štadióne min. 1 hod pred začiatkom disciplíny vo vymedzenej miestnosti na štadióne.
Poznámka:

Vyhlasovanie víťazov sa uskutoční iba pri účasti min. 3 pretekárov  v rámci AM SR. AM SR sa uskutočnia ako súčasť Atletickej ligy dospelých. Účastníci AM SR budú osobitne vyhlasovaní ako zástupcovia s príslušnosťou ku svojim školám.

              

Atletická liga – Banská Bystrica  a AM SR v atletike
Časový program 
                              

13:30

100 m prek. Ž

Žrď Ž

Trojskok M

Disk M

Guľa Ž

13:45

110 m prek. M

 

 

 

 

14:00

400 m Ž

 

 

 

 

14:15

400 m M

 

 

 

 

14:30

100 m Ž

 

 

 

 

14:45

100 m M

 

Diaľka Ž

Disk Ž

Guľa M

15:00

1500 m Ž

Výška M

 

 

 

15:10

1500 m M

 

 

 

 

15:30

400 m prek. Ž

 

 

 

 

15:40

400 m prek. M

 

 

 

 

15:55

200 m Ž

 

 

 

 

16:10

200 m M

Žrď M

Trojskok Ž

Kladivo Ž

Oštep M

16:30

3000 m prek. Ž

 

 

 

 

16:40

3000 m prek. M

 

 

 

 

17:00

5000 m chôdza Ž+M

 

 

 

 

17:30

4x400 m Ž

Výška Ž

Diaľka M

Kladivo M

Oštep Ž

17:40

4x400 m M

 

 

 

 

17:50

10000 m Ž+M

 

 

 

 

 

              

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v propozíciách a v časovom programe podujatia.
Všetci nominovaní pretekári, tréneri, funkcionári, rozhodcovia a členovia technickej čaty sa zúčastňujú AM SR 2014  na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s ich účasťou na podujatí. Pretekárom pred štartom odporúčame absolvovať lekársku prehliadku.