PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014

ŠPORTOVÝ AEROBIK

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Olymp Bratislava – VŠK Farmaceut Bratislava    
Termín: 29. – 30.11. 2014
Miesto: Športová hala prof. Rovného, FTVŠ UK, nábr. arm. gen. L.  Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Prezentácia:  v deň  príchodu v ŠH prof. Rovného FTVŠ UK, sobota 29.11. 2014  od 14.00 do 20.00, nedeľa 20.6. 2012 od 8.00 – 9.00
Prihlášky: od 6.10.2014 do 5.11.2014 na emaile:  kyselovicova@fsport.uniba.sk
Otvorenie súťaže:

30.11.2014 o 9.00 hod  v  Športovej hale prof. Rovného, FTVŠ UK (súťaž sa koná spolu s finále Pohára federácii 2014 v športovom aerobiku)

Ukončenie súťaže: 30.11.2014 o 17,30 hod. - slávnostné vyhlásenie výsledkov po ukončení posledného súťažného vystúpenia.
Riaditeľ súťaže: Mgr. Jozef Stowasser
Predsedníčka ŠK SAUŠ:

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD., tel.: 0903227582, e-mail:kyselovicova@fsport.uniba.sk

Hlavný rozhodca:  doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová,PhD.
Súťažná a odvolacia komisia:

riaditeľ súťaže, predseda komisie športového aerobiku SAUŠ, hlavný rozhodca.

Podmienky účasti:
 • študenti všetkých foriem štúdia na VŠ (vek do 28 rokov vrátane)
 • absolventi VŠ štúdia -  ak. rok 2013/2014 (vek do 28 rokov vrátane)
 • študenti maturitného ročníka  2014/2015) 

Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.  
Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonostných kategórií.
Podmienkou štartu je predložiť pri prezentácii platný doklad o štúdiu – index, ISIC u študentov VŠ, diplom o ukončení štúdia v ak. roku 2013/2014 u absolventov, potvrdenie o návšteve maturitného ročníka príslušnej školy u stredoškolákov, preukaz poistenca a nominačný list od predsedu športovej komisie gymnastických športov.

Strava a ubytovanie: zabezpečuje a hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Cestovné:  hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ.
Ceny:

víťaz získava titul Majster AM-SR 2014, športovci na 1. – 3. mieste diplom s medailou a vecné ceny podľa možnosti usporiadateľa.

           

2. TECHNICKÉ USTANOVENIA 

Predpis:

preteká sa podľa platných pravidiel športového aerobiku FIG 2013 - 2016  a ustanovení tohto rozpisu.

Súťažné disciplíny:

1. Športový aerobik (IW, IM, TRIO)

2. Step aerobik

3. Aerobik dance

Systém súťaže: len finále
Časový rozpis:

29.11.2014 (sobota): Príchod a organizované rozcvičenie          

30.11.2014 (nedeľa):   8.00 – 8.30 Porada rozhodcov

                                     9.00 - Otvorenie súťaže a AM SR v ŠA

                                     9.00 – 14.00 Finále Pohára federácií v ŠA a AM SR

                                     17.15 -  Vyhlásenie výsledkov                                    

                                     17.30 - Ukončenie súťaže

Iné:

Bližšie k súťažným kategóriám a pravidlám v prílohe tohto rozpisu alebo tiež www.sgf.sk www.fig-aerobic.com

                          

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie, medailový ceremoniál  a ukončenie súťaže. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom  a organizačnom rozpise súťaže.

 

Súťažné disciplíny – AEROBIK

1. ŠPORTOVÝ AEROBIK

V rámci Akademických majstrovstiev SR 2014 súťaže prebiehajú v kategóriách:

 • jednotlivkyne a jednotlivci (ženy a muži)
 • trojice (ženy, muži, zmiešané)

Samotným výkonom  v športovom aerobiku je súťažná zostava, predvádzaná v súlade s adekvátnym hudobným sprievodom, ktorej dĺžka je v seniorských kategóriách  1 minúta 30 sekúnd ± 5 sekúnd. Počas vykonávania zostavy musia byť v rovnováhe komplexné pohyby aerobiku rôznej účinnosti (vysoký a nízky aerobik) a rôzne štýly (hip - hop, funky, a pod.). Zostava ďalej obsahuje rôzne cvičebné tvary obťažnosti (hodnota obťažnosti od 0,1b. do 1,0b.) zo štyroch nasledovných skupín:

 • dynamický sila,
 • statická sila,
 • skoky (výbušná sila),
 • rovnováha a flexibilita.

Pri prezentovaní pohybových zručností sa kladie dôraz na vzpriamené držanie tela a  na presné, dynamické a dôrazné pohyby paží i nôh. Kompozícia skladby využíva celý súťažný priestor  (10 x 10 metrov), cvičenia v nízkych polohách a v letových fázach. Pretekári v kategórii trojíc musia predviesť 2 zdvíhania.

Rozhodovanie je založené na hodnotení umeleckého prejavu, technického predvedenia a obťažnosti.

 • Rozhodcovia pre umelecký prejav hodnotia využitie hudby a muzikálnosť,  aerobikový obsah, všeobecný obsah, využitie priestoru a formácie, umeleckosť (prejev)
 • Pri hodnotení technického predvedenia pohybu  sa berie za základ technika pohybu a synchronizácia.
 • Hodnotenie obťažnosti vychádza z udeľovania presne stanovených hodnôt obťažnosti jednotlivým cvičebným tvarom, ktoré musia byť predvedené v zhode s tzv. minimálnymi požiadavkami
   

2. STEP AEROBIK

Súťažia 5 až 8-členné skupiny.  Zostava STEP AEROBIK  musí byť zacvičená s hudobným sprievodom. Je možné použiť akýkoľvek hudobný štýl, adaptovaný pre step aerobik.
Dĺžka zostavy je 1 minúta 30 sekúnd  s toleranciou ± 5s.
Cvičí sa na ploche 10 x 10m.

Rozhodovanie je založené na hodnotení umeleckého prejavu a technického predvedenia. Zostava a jej choreografia, ktorá zodpovedá požiadavkám umeleckého prejavu, musí byť tvorivá a so špecifickým obsahom, charakteristickým pre step aerobik. Povinné je predvedenie jedného zdvíhania. Zakomponované  sú rôzne variácie cvičení, s vysokým stupňom vzájomnej súvislosti medzi hudobným sprievodom, pohybom a prejavom pretekárov.

 • Rozhodcovia pre umelecký prejav hodnotia využitie hudby a muzikálnosť,  aerobikový obsah, všeobecný obsah, využitie priestoru a formácie, umeleckosť (prejev)
 • Pri hodnotení technického predvedenia pohybu  sa berie za základ technika pohybu a synchronizácia.
 

3. AEROBIK DANCE

Súťažia 5 až 8-členné skupiny.  Zostava AEROBIK DANCE musí byť zacvičená s hudobným sprievodom. Je možné použiť akýkoľvek hudobný štýl, adaptovaný pre tanečný aerobik. Dĺžka zostavy je 1 minúta 30 sekúnd  s toleranciou ± 5s. Cvičí sa na ploche 10 x 10 m, pričom priestor musí byť maximálne využitý.

Rozhodovanie je založené na hodnotení umeleckého prejavu a technického predvedenia (všetky cvičenia musia byť vykonané technicky správne). Zostava a jej choreografia, ktorá zodpovedá požiadavkám umeleckého prejavu, musí byť tvorivá a so špecifickým obsahom, charakteristickým pre tanečný aerobik. Povinné je predvedenie jedného zdvíhania. Zakomponované  sú rôzne variácie cvičení (vrátane akrobatických cvičebných tvarov) s vysokým stupňom vzájomnej súvislosti medzi hudobným sprievodom, pohybom a prejavom pretekára.

 • Rozhodcovia pre umelecký prejav hodnotia využitie hudby a muzikálnosť,  aerobikový obsah, všeobecný obsah, využitie priestoru a formácie, umeleckosť (prejev)
 • Pri hodnotení technického predvedenia pohybu  sa berie za základ technika pohybu a synchronizácia.

Špecifikom zostavy tanečného aerobiku je, že sa v nej musia spájať dva rôzne štýly (napr. Salsa, hip – hop, tango, break dance, street dance a pod.)  a musia byť predvedené 4 cvičebné tvary obťažnosti  s hodnotou obťažnosti od 0.1 b. do 0.6 b.) (bližšie pozri disciplínu ŠPORTOVÝ AEROBIK),.