PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014

SILOVÝ TROJBOJ RAW 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline – Ústav telesnej výchovy, AC UNIZA Power club
Termín:  17. Máj 2014
Miesto: Športcentrum Stará Menza, Hliny 5, Hečková, Žilina
Prezentácia: Kancelária súťaže Športcentrum Stará Menza 17.5. 2014 od 08:00 do 9:30
Kancelária súťaže: Športcentrum Stará Menza
Otvorenie súťaže: 17.5.2014 o 10:00 h v Športcentrum Stará Menza
Ukončenie súťaže: 17.5.2014 cca. o 17:00 h v Športcentrum Stará Menza. Slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení súťaže.
Riaditeľ súťaže: Ing. Dominik Olexa, tel.: 0915 386 602, e-mail: dominik.olexa@gmail.com
Sekretariát: Ing. Dominik Olexa, tel.: 0915 386 602, e-mail: dominik.olexa@gmail.com
Hlavný rozhodca: bude delegovaný zväzom SAKFST (Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového trojboja).
Prihlášky: posielajte na e-mail: dominik.olexa@gmail.com, do 2.mája 2014
Súťažná komisia: riaditeľ súťaže, hlavný rozhodcovia
Podmienka účasti: Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2012/2013, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2013/2014. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ študujúci v zahraničí. Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonnostných kategórií. 
Podmienka štartu: platný doklad o štúdiu – index, ISIC u študentov VŠ, diplom o ukončení štúdia v škol.roku 2012/2013 u absolventov, potvrdenie o návšteve maturitného ročníka príslušnej školy u stredoškolákov, preukaz poistenca a nominačný list.
Strava: hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Ubytovanie: Organizátor zabezpečuje ubytovanie len v opodstatnených prípadoch. Poţiadavky je potrebné nahlásiť do 2.mája 2014.
Cestovné: hradí vysielajúca VŠ TJ (príp. TJ, univerzita) podľa pokynov SAUŠ
prostredníctvom RR SAUŠ.
Ceny: 

Víťaz získava titul Akademický majster SR 2014 v jednotlivých hmotnostných kategórií a taktiež aj titul absolútneho víťaza na základe Wilksových bodov, 1.

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis: Súťaž prebieha podľa platných pravidiel silového trojboja, podľa pravidiel IPF RAW. Pravidlá nájdete na webovej stránke SAKFST www.sakst.sk
Disciplíny: Disciplíny silového trojboja- drep, tlak na lavičke a mŕtvy ťah.
Kategórie: muži, ženy
Systém súťaže: Jednotlivý mužský pretekári budú zaradení do hmotnostných kategórií a to: ľahká (-66kg-74kg), stredná (-83kg-93kg), ťažká (-105kg-120kg+120kg). Ženy budú zaradené do jednej hmotnostnej kategórie. Súťaž rozhoduje trojica delegovaných rozhodcov s platnou rozhodcovskou licenciou SAKSTF a technický komisár, ktorých zabezpečí usporiadateľ.
Časový rozpis:

08:00 h - 09:30 h prezentácia a váženie
09:30 h - porada rozhodcov a rozdelenie do skupín
10:00 h - slávnostné otvorenie AM SR 2014
10:15-17:00 h - priebeh súťaže
17:00 h - slávnostné vyhlásenie výsledkov

II. TECHNICKÉ USTANOVENIAIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.
Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú MSR 2014 na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.