PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014
BASketbal muŽi a ženy

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ:  ZŠK Sávia SPU Nitra, SAUŠ, MŠVVaSR   
Termín:  3. – 4. jún 2014
Miesto:  Športová hala SPU, Čsl. armády 1, 949 76
Prezentácia: 3. júna 2014      10.00-12.00h
Kancelária súťaže:  Športová hala SPU, Čsl. armády 1, 949 76
Otvorenie súťaže:  3. Jún 2014    12.00h
Ukončenie súťaže: slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného zápasu
Riaditeľ súťaže: PaedDr. Pavol Horička PhD., e-mail:  phoricka@ukf.sk; tel 0905505586
Sekretariát:  Centrum univerzitného športu, Čsl. Armády 1, 949 76
Hlavný rozhodca:   bude spresnené neskôr
Prihlášky:    e-mail:  phoricka@ukf.sk;  argaj@fsport.uniba.sk
Súťažná komisia: PaedDr. Pavol Horička PhD.  a  hlavný rozhodca 
Podmienky účasti:   V súťaži štartujú výbery regiónov na základe nominačných listov potvrdených predsedom ŠK SAUŠ, ktorí sa prihlásia  do súťaže v určenom termíne. Športovci  štartujú na International Student Identity Card  (ISIC) alebo index, diplom o ukončení štúdia, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej  školy o návšteve maturitného ročníka.
Podmienky štartu:  Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2012/2013, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2013/2014. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí. Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonnostných kategórií. Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca.
Strava:   Zabezpečí ahradí organizátor.
Ubytovanie:   Hotel Olympia, Tr. A.Hlinku 57, 94901 Nitra.
Cestovné:  Hradí vysielajúci región, podľa pokynov SAUŠ.
Ceny:  Víťaz získava titul Akademický majster SR 2014, diplomy a poháre zabezpečí SAUŠ, vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 

                       

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA  

Predpis:  hrá sa podľa platných pravidiel basketbalu (FIBA)       
Lopty:  Spalding, veľkosť 7 (muži); veľkosť 6 (ženy)   
Disciplíny:  basketbal muži, ženy 
Nasadzovanie:  
Systém súťaže:   vyraďovací systém
Časový rozpis: 

3.6. 2014

14. 00 hod.

Bratislava –Západ (ženy)

16. 00 hod.

Bratislava –Západ  (muži)

18. 00 hod.

Východ - Stred (ženy)

20. 00 hod.

Východ - Stred (muži)

21. 30 hod.

Porada a spoločenské posedenie vedúcich družstiev a vedenia SAUŠ

4. 6. 2010

08. 00 hod. Stretnutie o 3. – 4. miesto (ženy)

10. 00 hod. Stretnutie o 3. – 4. miesto (muži)

12. 00 hod. Stretnutie o 1. – 2. miesto (ženy)

14. 00 hod. Stretnutie o 1. – 2. miesto (muži)

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.
Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú MSR 2014 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s ich účasťou na podujatí. Pretekárom pred štartom odporúčame absolvovať lekársku prehliadku.