PROPOZÍCIE “AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2018“ „KLASICKÝ SILOVÝ TROJBOJ “

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline – Ústav telesnej výchovy, AC UNIZA Power club
Termín: 14. Apríl 2018
Miesto: Športcentrum Stará Menza, Hliny 5, Hečková, Žilina
Prezentácia: Kancelária súťaže Športcentrum Stará Menza 14.4.2018 od 07:00 do 8:30
Kancelária súťaže: Športcentrum Stará Menza
Otvorenie súťaže: 14.Apríl.2018 o 09:00 hod. Športcentrum Stará Menza
Ukončenie súťaže: Slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného pokusu
Riaditeľ súťaže: Ing. Dominik Olexa, tel.: 0915 386 602, e-mail: dominik.olexa@gmail.com
Sekretariát: Ing. Dominik Olexa, tel.: 0915 386 602, e-mail: dominik.olexa@gmail.com
Hlavný rozhodca: Bude delegovaný národným športovým zväzom SAFKST zastrešujúcim silový trojboj na Slovensku  (Slovenská asociácia fitness, kulturistiky a silového trojboja).
Prihlášky: e-mail: dominik.olexa@gmail.com do 6. Apríla 2018
Súťažná komisia: riaditeľ súťaže,  hlavný rozhodca a delegát súťaže

Podmienka účasti: Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorantské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2016/2017, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2017/2018. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonostných kategórií.

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti, ktorí sú členmi SAFKST a majú platnú licenčnú kartu pretekára s platmou licenčnou známkou na rok 2018.

Študenti ktorí nie sú registrovaný v SAFKST a chcú štartovať na AM SR v silovom trojboji sa môžu registrovať a tak splniť podmienky na štart. Návod na registráciu: http://sakst.sk/m/najcastejsie-otazky-35/  Kontaktná osoba Ing. Dominik Olexa (e-mail: dominik.olexa@gmail.com )

Strava: hradí organizátor podľa schválených smerných čísel

Ubytovanie: Organizátor zabezpečuje ubytovanie len v opodstatnených prípadoch. Požiadavky je potrebné nahlásiť minimálne 2 týždne pred  dňom začatia súťaže.

Cestovné: hradí vysielajúca VŠ TJ (príp. TJ, univerzita) podľa pokynov SAUŠ prostredníctvom RR SAUŠ

Ceny: víťaz získava titul Akademický majster SR 2018 v jednotlivých hmotnostných kategórií a taktiež aj titul absolútneho víťaza na základe Wilksových bodov, 1. – 3. medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis: Súťaž prebieha podľa platných pravidiel silového trojboja, podľa pravidiel IPF RAW.  Pravidlá nájdete na webovej stránke SAFKST:  http://sakst.sk/m/silovy-trojboj-21/pravidla-46/

Disciplíny: Disciplíny silového trojboja- drep, tlak na lavičke a mŕtvy ťah.       

Kategórie: Muži, ženy.        

Systém súťaže: Jednotlivý mužský a ženský pretekári budú zaradení do hmotnostných kategórií podľa pravidiel IPF. Súťaž rozhoduje štvorica delegovaných rozhodcov s platnou rozhodcovskou licenciou SAFKST a delegát súťaže, ktorých zabezpečí usporiadateľ.

Časový rozpis: 14. apríl 2018 

            07:00 – Prezentácia pretekárov

            08:30 – Porada rozhodcov v kancelárii súťaže

            09:00 – Slávnostné otvorenie AM SR 2018

            20:00 – Slávnostné vyhlásenie výsledkov        

                                  

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.

Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú AM SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.

Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.

                                                                                  

Predseda ŠTK SAUŠ                                                                        Ing. Dominik Olexa

                                                                                                              riaditeľ súťaže