PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014

ORIENTAČNÝ BEH

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Organizátori:   Slovenský zväz orientačných športov
Slovenská asociácia univerzitného športu

Technické zabezpečenie: 

Klub orientačného behu ATU Košice
Termín:   10. - 11. máj 2014
Miesto pretekov: MSR stredná trať, 10. máj - Izra
MSR šprint, 10. máj - Košice-mestská časť  Západ (Terasa)
MSR štafety, 11. máj - Izra
Klasifikácia pretekov:

10.5. (sobota): denné, otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu dopoludnia, na stredných tratiach s určeným poradím kontrolných stanovíšť
10.5. (sobota): denné, otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom šprinte popoludní s určeným poradím kontrolných stanovíšť
11.5. (nedeľa): denné, otvorené preteky 3-členných štafiet  v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť

Centrum pretekov, zhromaždisko:

10.5. dopoludnia: MSR stredná trať - lúka v blízkosti jazera Izra v Slanských vrchoch, 10 km od obce Slanec, GPS: 48°34´34“N, 21°29´10“E
10.5. popoludní: MSR šprint - ihrisko v mestskej časti Košice Západ (Terasa), GPS: 48°43´10“N, 21°13´39“E
11.5.: MSR štafety - lúka  v blízkosti jazera Izra v Slanských vrchoch, 10 km od obce Slanec, GPS: 48°34´34“N, 21°29´10“E    

Kategórie: 

M SR stredná trať:
M -16E, M -18E, M 21E-, M 35E-, M 45E-, M 55E-                    
W -16E, W -18E, W 21E-, W 35E-, W 45E-, W 55E-
Verejné preteky:
M-10C,  M-10R (s doprovodom), M-12C, M-14C
W-10C,  W-10R (s doprovodom), W-12C, W-14C
N - náborová trať
K3 - kondičná trať

MSR  šprint:      
M -14E, M -16E, M -18E, M 21E-, M 35E-, M 45E-, M 55E-
W -14E, W -16E, W -18E, W 21E-, W 35E-, W 45E-, W 55E-
Verejné preteky:
M-10C,  M-10R (s doprovodom), M-12C
W-10C,  W-10R (s doprovodom), W-12C
N - náborová trať
K2 - kondičná trať

MSR štafety:      
M -14E, M -18E, M 19E-, M 35E-, M 45E- 
W-14E, W -18E, W 19E-, W 35E-, W 45E-
Verejné preteky:
OPEN -3členné štafety (bez rozdielu pohlavia, veku a klubovej príslušnosti) 
Organizátor si vyhradzuje právo na zlúčenie kategórií v prípade počtu prihlásených pretekárov do kategórie menej ako 3.

Akademické M SR 2014:

Sobotňajšie M SR na strednej trati  budú zároveň akademickými M SR pre rok 2014.
Prosíme o samostatné oznámenie, ktorí z prihlásených pretekárov klubu sú akademici na adresu akademik.ob@tuke.sk, kópiu na mizur@sportcenter.sk  /uviesť fakultu a vysokú školu, na ktorej študujú/.

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti /denní aj externí/ všetkých stupňov štúdia /bakalárske, magisterské, inžinierske,  doktorantské/, absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2012/2013, vek do 28 rokov, študenti maturitného ročníka 2013/2014. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti študujúci v zahraničí. Aktuálny zoznam akademikov bude organizátorovi predložený predsedom športovej komisie OB pri SAUŠ Jánom Mižúrom, ktorý bude zároveň dozerať na uvedenú súťaž. 

Kategórie AMSR:  M21E-, W21E-

Účastníci AMSR neplatia na uvedené preteky štartovný poplatok.   

Prihlášky:

Na každé preteky jednotlivcov je potrebné prihlásiť sa samostatne do 28.4.2014 cez on-line prihlasovací systém na adrese: http://www.orienteeringonline.net/
Vo výnimočnom prípade e-mailom na akademik.ob@tuke.sk
Prihlášky na preteky štafiet (klub, kategória a počet štafiet) zasielajte e-mailom na akademik.ob@tuke.sk do 28.4.2014.
Prihlášku  e-mailom považujte za doručenú po jej spätnom  potvrdení.
Prihlášky po termíne budú prijímané len v rámci možností organizátora a len za zvýšené štartovné.
Poplatky je možné uhradiť na číslo účtu 0109254274/0900, variabilný symbol 018-MSR, vo výnimočných prípadoch na prezentácii.

Štartovné:       

Účastníci AM SR 2014 neplatia na uvedené preteky štartovný poplatok, budú mať zabezpečené ubytovanie z  9. na 10.5.2014  a stravu v deň pretekov, cestovné si môžu uplatniť cez regionálne rady SAUŠ. 

MSR stredná trať  do 28.4.2014   po 28.4.2014
M,W -16, -18        6 EUR   9 EUR
ostatné majstrovské kategórie    7 EUR 11 EUR
M,W  -10, -10R, -12, -14, K3  4 EUR 5 EUR
1 EUR 1 EUR
MSR šprint   do 28.4.2014   po 28.4.2014
M,W -14, -16, -18 6 EUR      9 EUR
ostatné majstrovské kategórie 7 EUR  11 EUR
M,W  -10, - 10R, -12, K2  4 EUR 5 EUR
 N    1 EUR  1 EUR
MSR štafety  do 28.4.2014  po 28.4.2014
M,W -14, -18, Open    15 EUR/štafeta 20 EUR/štafeta
Ostatné kategórie 18 EUR/štafeta 25 EUR/štafeta
Raziaci systém:    

Bude použitý raziaci systém SI, prosíme uviesť číslo vlastného SI čipu do prihlášky. Požičanie čipu možné za 2.-EUR/deň. V prípade nevrátenia čipu bude organizátor vymáhať úhradu 50.-EUR.

Ubytovanie: A-internát: 11.- EUR osoba/noc
B-telocvičňa: 3.- EUR osoba/noc
Stravovanie:   Bufet na zhromaždisku, reštaurácie v Košiciach.
Doprava:     organizátor nezabezpečuje
Prezentácia:  9.5.2014 (piatok) 18:00-21:00 - internát SPŠ, Jedlíkova 11, Košice, GPS: 48°41´48“N, 21°13´59“E
10.5.2014 (sobota) 8:00-8:45 - na zhromaždisku
11.5.2014 (nedeľa) 8:30-9:15 - na zhromaždisku
Štart 00:  

MSR stredná trať, sobota  9:30 hod
MSR šprint, sobota 17:00 hod
MSR štafety, nedeľa 10:00 hod

Mapy: 

MSR stredná trať, štafety - ISOM, stav jar 2014,  1:10 000, e = 5m
MSR šprint - ISSOM, stav jar 2014, 1:4 000, e=2,5m
Mapy pre všetky majstrovské kategórie budú vodovzdorne upravené. Pre ostatné kategórie budú na štarte k dispozícii mapníky, možnosť samoobslužnej úpravy mapy.         

Terén:  

MSR stredná trať, štafety

  • Stredne kopcovitý, kontinentálny terén, s veľkým výskytom detailov  pochádzajúcich z terénnych zosuvov a erózie. Terén je bohatý na údolíčka, kôpky, ryhy, bažiny, kamene. Prevažuje listnatý les, priebežnosť a viditeľnosť je veľmi dobrá, v teréne je stredne hustá sieť lesných chodníkov a ciest.

MSR šprint

  • Sídlisková zástavba s parkami. Cesty a chodníky nachádzajúce sa v priestore sú prevažne asfaltové.
Vyhlásenie výsledkov:

MSR stredná trať - 12:30 hod 
MSR šprint - 19:15 hod
MSR štafety - 13:30 hod

Funkcionári:

riaditeľ: Jozef Pollák
hlavný rozhodca: Peter Sláma R1
asistent hlavného rozhodcu: Zdenko Roháč R1
stavba tratí stredná trať, šprint: Jozef Pollák R1
                 štafety: František Papuga R2
sekretár: Matúš Kaprál                                                                                           
dozor nad AMSR: Ján Mižúr R1

Informácie:

www.tuke.sk/obeh/msr2014 alebo akademik.ob@tuke.sk
tel.: +421 915 872938 (J. Pollák)

Pozn.:    Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.
Schvaľovacia doložka:  Tieto propozície boli schválené Sekciou OB SZOŠ dňa 7.2.2014.