PROPOZÍCIE „AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2018“ „VZPIERANIE“

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Usporiadateľ:             VK Strojár STU v BA v spolupráci s VK KOFI TN/BA

Termín:                      17.11.2018

Miesto:                       The Zone gym, Račianska 54, Bratislava

Prezentácia:                na mieste konania pred technickou poradou

Otvorenie:                  17.11.2018 o 11:00

Ukončenie:                 Slávnostné vyhodnotenie po skončení posledného pokusu súťaže

Riaditeľ súťaže:         Mgr. Milan Kováč, PhD. email: milan.kovac.ml@gmail.com, tel.:0904995018

Sekretár súťaže:         Mgr. Milan Kováč, PhD. email: milan.kovac.ml@gmail.com, tel.:0904995018

Hlavný rozhodca:       deleguje Súťažno-technická komisia SZV

Rozhodcovia:             deleguje Súťažno-technická komisia SZV

Prihlášky:                   do 21.10.2018 na email: milan.kovac.ml@gmail.com

Súťažná komisia:       riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca a delegát súťaže

 

Podmienky účasti:   Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2017/2018, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2018/2019. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonnostných kategórií. Súťaže sa môžu zúčastniť aj študenti, ktorí nie sú členmi SZV. Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca.

Strava:                       organizátor zabezpečuje len jednoduché občerstvenie
Ubytovanie:              študenti si zabezpečujú individuálne, v prípade núdze sa môžu obrátiť na organizátora súťaže

Cestovné:                  študenti si hradia na vlastné náklady resp. po dohode s vysielajúcou VŠ
Ceny:                         víťaz získava titulu Akademický majster SR 2018 v jednotlivých hmotnostných kategórií a taktiež aj titul absolútneho víťaza na základe Sinclairových bodov, 1.-3. medailu za olympijský dvojboj, diplom a vecné ceny
                                   podľa možností usporiadateľa.

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis:         Súťaž prebieha podľa platných pravidiel vzpierania, podľa pravidiel IWF a SZV. 

Disciplíny:     trh, nadhod, olympijský dvojboj

Kategórie:     Muži, ženy.        

Systém súťaže:         Súťaž bude prebiehať v hmotnostných kategóriách:

                                    MUŽI:             do 69, do 77 kg, do 85 kg do 94 kg a nad 94 kg

                                    ŽENY:            do 63 kg, do 69 kg, do 75kg a nad 75 kg

 Časový rozpis: bude zverejnený v dodatku rozpisu súťaže na stránke SZV

                                  

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Prihlášky je potrebné zaslať na emailovú adresu spomínanú vyššie. Zoznam štartujúcich bude zverejnený dva týždne pred súťažou s dodatkom a časovým rozpisom.

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.

Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú AM SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.

Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.