PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014

FUTSAL

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ:  Univerzita J. Selyeho Komárno, Katedra telesnej výchovy a športu
Termín:  3. – 4. jún  2014
Miesto: Športová hala, Športová č.1 Komárno web:  http://komarno.virtualne.sk/mestska-sportova-hala-.html
Prezentácia:  Na mieste konania akcie od 13:00 hod. vysielajúci región predloží súpisku potvrdenú predsedom RR SAUŠ a študent, ktorého sa to týka, dolu uvedené doklady.
Organizačný výbor:
 • Predseda: doc. RNDr. János Tóth, PhD. - rektor Univerzity J. Selyeho
 • Členovia:
  Ing. Adriana Tóthová -  kvestor Univerzity J. Selyeho
  PaedDr. Ján Janík - predseda komisie futsalu SAUŠ
 • Riaditeľ súťaže:  PaedDr. Beáta Dobay - vedúca Katedry telesnej výchovy a športu
 • Súťažná a odvolacia komisia:
  PaedDr. Ján Janík – predseda komisie futsalu SAUŠ,
  PaedDr. Beáta Dobay - vedúca Katedry telesnej výchovy a športu - riaditeľ súťaže
 • Hlavný rozhodca: PaedDr. István Stefan, PaedDr. Peter Židek
Podmienky účasti:

V súťaži štartujú súťažiaci nominovaný predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu, ktorí sa prihlásia  do súťaže v určenom termíne. V kolektívnych športoch štartujú výbery za región Bratislava, západ, stred. Športovci  štartujú na Interrnational Student Identity Card  (ISIC)
alebo index, diplom o ukončení štúdia, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej  školy o návšteve maturitného ročníka. 

Účastníci: Víťazné univerzity jednotlivých regiónov.
Strava, ubytovanie: Hradí organizátor.
Cestovné:

Hradí vysielajúci región, podľa pokynov SAUŠ.

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:

Pravidlá: 

Hrá sa podľa pravidiel futsalu a týchto propozícií. Hrací čas 2 x 20 min. - hrubý čas.
Polčasová prestávka 3 minúty, prestávka medzi zápasmi, keď mužstvo hrá za sebou dva  nasledujúce zápasy je 10 minút.
Počet hráčov na súpiske: 10 plus tréner univerzity.

Výstroj:   V zmysle pravidiel futsalu. Každé družstvo si prinesie 1 – 2 sady dresov.     
Usporiadateľ zabezpečí rozlišovacie dresy.
Systém hry:

Hrá sa systémom každý s každým.  
Pri rovnosti bodov rozhoduje

 • 1. vzájomný zápas,
 • 2. rozdiel skóre,
 • 3. vyšší počet strelených gólov,
 • 4. podiel skóre,
 • 5. žreb.

Víťaz sa stáva majstrom univerzít SR vo futsale.

Ceny: 

Mužstvá umiestnené na prvých 3 miestach dostanú medaily a všetky družstvá diplomy.
Najlepší strelec a brankár dostane mimoriadnu cenu.

Poradie zápasov: Vyžrebujú vedúci družstiev pred začiatkom turnaja.
Časový rozpis:

3. jún
14:30 – slávnostné zahájenie
14:45 – 1. zápas,
16:00 – 2. zápas,
17:00 – 3. zápas

4. jún     
9:30  – 4. zápas,
10:30 – 5. zápas,
11:20 – 6. zápas
12:10 – vyhodnotenie, odovzdávanie cien.         

Riaditeľ súťaže: PaedDr. Beáta Dobay,  tel.: 0907 794492, 035/ 3260680, email: dobay.beata@selyeuni.sk 
Hlavný rozhodca:  I. ligoví rozhodcovia
Poistenie:  Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť.
Poznámka:  Organizátor si vyhradzuje právo zmien a nezodpovedá za straty osobných vecí počas súťaže.
Prihlásenie:  Každé družstvo sa má prihlásiť do 25. mája 2014 so zoznamom hráčov a vedúcich (e-mail: dobay.beata@selyeuni.sk)