PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014
PLÁVANIE

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ:  Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi
Termín:     3.6.2014
Miesto:    FTVŠ UK, Bratislava
Prezentácia:  3. 6. 2014  8.00 – 9.00  hod, FTVŠ UK
Kancelária súťaže:  FTVŠ UK, L. Svobodu 9, miestnosť  0-06
Otvorenie súťaže:  10,00 hod
Ukončenie súťaže: slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení súťaže cca o 16,00 hod
Riaditeľ súťaže: prof. Yvetta Macejková
Sekretariát: rovnako ako kancelária súťaže
Hlavný rozhodca:  Kostolanský Albín
Prihlášky:  e-mail: macejkova@fsport.uniba.sk
Súťažná komisia: riaditeľ súťaže (Macejková)
hlavný rozhodca (Kostolanský)
Podmienka účasti: V súťaži štartujú súťažiaci na základe nominačných listov potvrdených predsedom ŠK SAUŠ, ktorí sa prihlásia  do súťaže v určenom termíne. Športovci  štartujú na International Student Identity Card  (ISIC) alebo index, diplom o ukončení štúdia, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej  školy o návšteve maturitného ročníka.
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorantské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2012/2013, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2013/2014. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonostných kategórií.
Strava:  zabezpečuje a hradí organizátor podľa schválených smerných čísel
Cestovné: 

hradí vysielajúci región, podľa pokynov SAUŠ

Ceny: víťaz získava titul Akademický majster SR 2014. Medaile, diplomy a poháre zabezpečí SAUŠ.  Vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA 

Otvárací a záverečný ceremoniál: Scenár otváracieho ceremoniálu: študentská hymna Gaudeamus Igitur, otvorenie súťaže, športovo-technické informácie.
Scenár záverečného ceremoniálu a oceňovanie: vyhodnotenie súťaže, odovzdanie medailí, záverečný príhovor a ukončenie súťaže.
Predpis:  Preteká sa podľa platných Pravidiel plávania I. a II. a podľa ustanovenia tohto rozpisu.

 

Program a časový rozpis pretekov:

8:45 - 9:45 hod.:  rozplávanie                   13:15 – 13:45 hod.: rozplávanie

9:50 hod.: slávnostné otvorenie               16:30 hod.: slávnostné ukončenie

Začiatok pretekov: Začiatok pretekov:
10.00 hod. 100 m  voľný spôsob MUŽI 14.00 hod. 100 m voľný spôsob ŽENY
10.10 hod. 50 m voľný spôsob ŽENY 14.10 hod. 50 m voľný spôsob MUŽI
10.20 hod. 50 m prsia MUŽI 14.20 hod. 50 m prsia ŽENY
10.30 hod. 100 m prsia ŽENY 14.30 hod. 100 m prsia MUŽI
10.40 hod. 100 m znak MUŽI 14.40 hod. 100 m znak ŽENY
10.50 hod. 50 m znak ŽENY 14.50 hod. 50 m znak MUŽI
11.00 hod. 50 m motýlik MUŽI 15.00 hod. 50 m motýlik ŽENY
11.10 hod. 100 m motýlik ŽENY 15.10 hod. 100 m motýlik MUŽI
11.20 hod. 200 m polohové preteky MUŽI 15.20 hod. 200 m polohové preteky ŽENY
Prestávka 20 min Prestávka 20 min
11.40 hod. 4 x 50 m voľný spôsob štafeta MUŽI 15.50 hod. 4 x 50 m voľný spôsob štafeta ŽENY
11.50 hod. 4 x 50 m PP  štafeta ŽENY 16,00 hod. 4 x 50 m  PP  štafeta MUŽI

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.
Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú MSR 2014 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.