PROPOZÍCIE AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2018

BASKETBAL MUŽI A ŽENY 

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: PF UKF Nitra
Termín: 24.-25.5.2018
Miesto: Športová hala SPU, Československej armády 1, 949 01 Nitra
Prezentácia:  24.5.2018 11:00-13:00h
Kancelária súťaže: Gabriela Tesárková, gtesarkova@ukf.sk, 037/640 83 21
Otvorenie súťaže: 13.00 ŠH SPU
Ukončenie súťaže:  slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného zápasu
Riaditeľ súťaže: Pavol Horička
Sekretariát: KTVŠ PF UKF Nitra
Hlavný rozhodca:  
Prihlášky:   e-mail: phoricka@ukf.sk
Súťažná komisia: riaditeľ súťaže,  hlavný rozhodca 
Podmienka účasti:  Súťaže sa môžu zúčastniť študenti jednej univerzity v príslušnom regióne (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorantské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2016/2017, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonostných kategórií.
Strava:  hradí organizátor podľa schválených smerných čísel
Ubytovanie: 

ŠD UKF Nitra, Adresa: Slančíkovej 595/1, 949 74 Nitra, tel. 037/ 640 80 83
ŠD Mladosť, Štúrova 3, Nitra,  94901; tel. 037/641 57 05

Cestovné:  

hradí vysielajúca VŠ TJ (príp. TJ, univerzita) podľa pokynov SAUŠ
prostredníctvom RR SAUŠ

Ceny: víťaz získava titul Akademický majster SR 2018, 1. – 3. medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

                    

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA  

 

Predpis: Hrá sa  podľa oficiálnych pravidiel basketbalu
Lopty: muži č. 7, ženy č. 6
Disciplíny:  muži, ženy 
Nasadzovanie:  
Systém súťaže:  systém súťaže: upresní sa neskôr  
Časový rozpis:  

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.

Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú MSR 2018 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.

Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.

                       

Pavol Horička
Predseda ŠTK basketbal SAUŠ
riaditeľ súťaže