PROPOZÍCIE “AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2018“  PLÁVANIE

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ:  Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi
Termín:   17.5. 2018
Miesto: FTVŠ UK, Bratislava
Prihlášky:  e-mail: yvetta.macejkova@uniba.sk, matu18sk@yahoo.com, do 13.5.2018
Prezentácia: 17.5.2018 , v čase  8 – 9,00  hod, FTVŠ UK
Kancelária súťaže: FTVŠ UK, L. Svobodu 9, miestnosť  0-06 (pri vstupe do plavárne)
Otvorenie súťaže:  10,00 hod
Ukončenie súťaže:  slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení súťaže cca o 16,00 hod
Riaditeľ súťaže:  Dr. Lubomír Kalečík, PhD.
Sekretariát: rovnako ako kancelária súťaže
Hlavný rozhodca:  určí SPF
Súťažná komisia:  riaditeľ súťaže,  hlavný rozhodca (určí SPF)
Podmienka účasti: V súťaži štartujú súťažiaci na základe nominačných listov potvrdených predsedom ŠK SAUŠ, ktorí sa prihlásia  do súťaže v určenom termíne. Športovci  štartujú na International Student Identity Card  (ISIC) alebo index, diplom o ukončení štúdia, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej  školy o návšteve maturitného ročníka.
Podmienka účasti: Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorantské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2016/2017, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2017/2018. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí. Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonostných kategórií.  
Strava a ubytovanie: zabezpečuje a hradí organizátor podľa schválených smerných čísel
Cestovné:  hradí vysielajúca VŠ TJ podľa pokynov SAUŠ prostredníctvom RR SAUŠ
Ceny:  víťaz získava titul Akademický majster SR 2018. Medaile, diplomy a poháre zabezpečí SAUŠ.  Vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

                          

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA 

Otvárací a záverečný ceremoniál: Scenár otváracieho ceremoniálu: študentská hymna Gaudeamus Igitur, otvorenie súťaže, športovo-technické informácie.

                            Scenár záverečného ceremoniálu a oceňovanie: vyhodnotenie súťaže, odovzdanie medailí, záverečný príhovor a ukončenie súťaže.

               Predpis: preteká sa podľa platných Pravidiel plávania, Súťažného poriadku a podľa ustanovenia tohto rozpisu.

 

Program a časový rozpis pretekov:

8,45 - 9.45 hod.

rozplávanie

13.15 – 13.45 hod.

rozplávanie

9.50 hod.

slávnostné otvorenie

16.30 hod.

slávnostné ukončenie

 

 

 

 

Začiatok pretekov:

Začiatok pretekov:

10.00 hod.

100 m  voľný sp. MUŽI

14.00 hod.

100 m voľný sp. ŽENY

10.10 hod.

50 m voľný spôsob ŽENY

14.10 hod.

50 m voľný spôsob MUŽI

10.20 hod.

50 m prsia MUŽI

14.20 hod.

50 m prsia ŽENY

10.30 hod.

100 m prsia ŽENY

14.30 hod.

100 m prsia MUŽI

10.40 hod.

100 m znak MUŽI

14.40 hod.

100 m znak ŽENY

10.50 hod.

50 m znak ŽENY

14.50 hod.

50 m znak MUŽI

11.00 hod.

50 m motýlik MUŽI

15.00 hod.

50 m motýlik ŽENY

11.10 hod.

100 m motýlik ŽENY

15.10 hod.

100 m motýlik MUŽI

11.20 hod.

200 m polohové pr. MUŽI

15.20 hod.

200 m polohové pr. ŽENY

Prestávka 20 min

Prestávka 20 min

11.40 hod.

4 x 50 m voľný sp. štafeta MUŽI

15.50 hod.

4 x 50 m voľný sp. štafeta ŽENY

 

11.50 hod.

4 x 50 m PP  štafeta ŽENY

16,00 hod.

4 x 50 m  PP  štafeta MUŽI

 

 

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.

Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú MSR 2018 na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.

Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.

                                                                                                      

Predseda ŠTK SAUŠ         

prof. Yvetta Macejková              

riaditeľ súťaže
Dr. Lubomír Kalečík, PhD.

Mgr. Alena Cepkova,PhD.
predseda ŠTK SAUŠ