Smernica pre činnosť Športovo-technickej komisie Slovenskej asociácie univerzitného športu

1.Štruktúra Športovo-technickej komisie SAUŠ

Športovo-technickú komisiu (ďalej len ŠTK) Slovenskej asociácie univerzitného športu (ďalej len SAUŠ) riadi predseda ŠTK,  ktorý je predsedom SAUŠ pre šport.
Jej členmi sú predsedovia jednotlivých Športových komisií (ďalej len ŠK) reprezentujúcich jednotlivé športové odvetvia.
Predsedov jednotlivých ŠK navrhuje predseda ŠTK SAUŠ a schvaľuje ich do funkcie Výkonný výbor SAUŠ.
Členmi ŠTK sú aj zástupcovia regionálnych ŠTK, ktorí sú volený v príslušnom regióne Regionálnou radou SAUŠ.
Zloženie a počet členov jednotlivých komisií ŠK je v kompetencii predsedu príslušnej ŠK podľa významu a rozsahu činnosti.

2.Štruktra súťaží SAUŠ

Masové súťaže Vysokých škôl
Vysokoškolská liga  (ďalej len VŠL)
Finále univerzít SR (ďalej len FU SR)
Regionálne súťaže (ďalej len RS), Kvalifikačné turnaje (ďalej len KT)
Akademické majstrovstvá SR (ďalej len AM SR)
Univerziády Slovenskej republiky (ďalej len U  SR)
Európske súťaže (ďalej len EUSA)
Akademické majstrovstvá sveta (ďalej len AMS)
Svetové univerziády (ďalej len SU)

3. Zásady a postup pri schvaľovaní akademických reprezentantov a športových kolektívov  na AMS a SU

Predseda príslušnej ŠK zabezpečí aktuálny prehľad výkonnosti športovcov vysokoškolákov, ktorí spĺňajú podmienky účasti na uvedených športových podujatiach a majú predpoklady dosiahnuť stanovené výkony.

Zohľadňuje sa:

 • výkonnosť
 • výsledky
 • zaradenie do reprezentácie
 • podmienky účasti

predseda ŠK navrhne po prekonzultovaní termínu konania podujatia s príslušným športovým zväzom účasť na AMS a SU predsedovi  ŠTK SAUŠ,
predseda ŠTK SAUŠ zvolá po predložení návrhov predsedov ŠK zodpovedných zástupcov jednotlivých športových zväzov, s ktorými prerokuje   počty športovcov a sprievodu podľa kritérií FISU,
predseda ŠTK SAUŠ následne predloží VV SAUŠ na schválenie športové odvetvia, ktoré sa môžu podľa ponuky organizátora AMS a SU týchto podujatí zúčastniť,
po schválení účastí jednotlivých športových odvetví vo VV SAUŠ,   spracuje generálny sekretár a predseda ŠTK SAUŠ písomné dohody medzi SAUŠ a príslušným ŠZ o podmienkach účasti na AMS a SU.

 

4. ZÁSADY PRI ORGANIZOVANÍ AKADEMICKÝCH SÚŤAŽÍ NA ÚROVNI SLOVENSKEJ REPUBLIKY - USR, AMSR, FUSR A INÉ  VYSOKOŠKOLSKÉ SÚŤAŽE

U SR, AM SR, FU SR sa organizujú na základe schváleného systému súťaží VV SAUŠ na určité obdobie,
predseda príslušnej ŠK v spolupráci s regionálnym predsedom ŠTK deleguje trénerov pre družstvá v príslušnom regióne,
tréneri sa delegujú na základe získaného prehľadu o činnosti, aktivite a športovej úrovni a výkonnosti. Spravidla sú to víťazi VŠL, alebo regionálnych súťaží. Trénermi sú učitelia a pracovníci z katedier telesnej výchovy, ktorí sa aktívne zapájajú do športového diania v regióne a sú aktívny v športovom hnutí v príslušnom športe, alebo tréneri ŠK, ktorí spolupracujú so SAUŠ a pomáhajú pri zlepšovaní športovej výkonnosti vysokoškolákov,
zodpovední tréneri nominujú jednotlivých hráčov v príslušnom regióne na AM SR, U SR, FU SR. Zodpovedajú za dodržiavanie zásad určených pre nomináciu,  vynakladajú úsilie, aby výber hráčov bol z celého regiónu,
regionálne súťaže a športové podujatia /napr. VŠL, športové dni, a ostatné masové podujatia / organizujú a riadia VŠTJ a ŠK v spolupráci s KTVŠ a ÚTV,
trénermi sú spravidla učitelia i pracovníci z jednotlivých katedier TV,
všetci nominovaní pretekári, tréneri, funkcionári, rozhodcovia a členovia technickej čaty sa zúčastňujú U SR , AM SR, FU SR a športových podujatiach SAUŠ na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s ich účasťou na podujatí.

 

5. PODMIENKY ÚČASTI NA VRCHOLNÝCH DOMÁCICH A SVETOVÝCH   PODUJATIACH

Štartovať majú povolené

 • študenti všetkých foriem štúdia – bakalárske, magisterské, doktorandské
 • absolventi VŠ rok po skončení štúdia, vek max. do 28 rokov
 • študenti, občania SR študujúci na VŠ v zahraničí a zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR
 • žiaci maturitného ročníka

Podmienkou štartu je platný doklad o štúdiu

 • index
 • ISIC karta
 • diplom o ukončení štúdia
 • študentský certifikát    
 • potvrdenie príslušnej školy o návšteve maturitného ročníka