• TJ Slávia UK Bratislava
  Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
  Predseda: Ing. Juraj Urban 
  Štatutár : Ing. Vladimír Malík, tel.: 0905 653 089, vladimir.malik@gmail.com
  IČO: 00 686 191

 

 • VK SLÁVIA EU Bratislava ( VK Slávia EU)
  Haanova 52, 851 04 Bratislava
  Štatutár: PaedDr. Vladimír Hančík, tel.: 0905 613 908, slaviauk-volley@slovanet.sk
  IČO: 42 181 101 

 

 • VK Slávia UK Bratislava
  Haanova 52, 851 04 Bratislava
  Štatutár: PaedDr. Vladimír Hančík, tel.: 0905 613 908, slaviauk-volley@slovanet.sk
  Kontaktná osoba: Mgr. Eva Podhorná, evapodhorna@gmail.com 
  IČO: 31 796 991

 

 • TJ Slávia Právnik Bratislava
  Šafárikovo nám. 6, 811 02 Bratislava
  Štatutár : Prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
  Tel.: 02/63 830 129, 0905 584 418, slaviapravnik@slaviapravnik.sk, klimko@ius.sk
  IČO: 68 29 51

 

 • TJ Slávia Medik Bratislava
  Sasinkova 2, 813 72 Bratislava
  Štatutár : Mgr. Ján Beracka
  Tel.: 0903 270 948, 02/ 59 357 626, - 367,  jan.beracka@gmail.com
  Kontaktná osoba : PaedDr. Róbert Važan, robert.vazan@fmed.uniba.sk
  IČO: 31 791 786 

 

 • ŠK Farmaceut Bratislava
  Orechová 10, 900 31 Stupava
  Predseda: JUDr. Dušan Hrnčiar, PhD. 
  Tel.: 02/5262 1845, hrnciar@shmpartners.eu
  Kontaktná osoba : Ing. Ján Mižúr, mizur@sportcenter.sk, 0911 523 860

 

 • AŠK Slávia Prírodovedec 
  Prírodovedecká fakulta Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
  Štatutár : Prof. Ivan Černušák, DrSc.
  Tel.: 02/ 60 296 429, cernusak@fns.uniba.sk
  Kontaktná osoba : Martin Mokošák, 0908 114 147, mokosak@fns.uniba.sk

 

 • ŠK matematikov, fyzikov a informatikov (ŠK MFI)
  Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
  Predseda: Martin Dovičák, tel.: 0902 429 978, martin.dovicak@fmph.uniba.sk 
  Tajomník : Dana Mašlejová,0907 144 440, dana.maslejova@fmph.uniba.sk
  IČO: 17 324 912

 

 • ŠK Fakulty managementu (FAMA)
  Odbojárov 10, P.O.BOX 95, 820 05 Bratislava
  Štatutár : Mgr. Eleonóra Beňová, PhD., tel.: 0907 653 480, eleonora.benova@fm.uniba.sk
  IČO: 31 817 807

 

 • Horolezecký klub Filozof (HK Filozof)
  Gondova 2, 811 08 Bratislava 
  Štatutár : PhDr. Milan Mižičko, PhD., tel.: 0903 969 808, milan.mizicko@gmail.com
  Kontaktná osoba : Marko Mižičko, tel : 02/59339319, 0915 747 164, mizickom@fphil.uniba.sk      

 

 • VŠK FTVŠ UK Lafranconi (VŠK Lafranconi)
  Nábrežie arm. generála L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
  Štatutár : Prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.
  Tel.: 02/ 20 669 935, 0904 092 134, yvetta.macejkova@fsport.uniba.sk 
  Kontaktná osoba : Mgr. Peter Olej, vsk@lafranconi.sk

 

 • Slávia ŠK Triklub FTVŠ UK
  Černyševského 9, 851 01 Bratislava
  Štatutár : Jozef Jurášek, e-mail: jurasek@triathlon.sk, tel.: 0905 648 349   

 

 • TJ Slávia STU BA
  Májová 21, P.O.BOX 10, 850 05 Bratislava 55
  Štatutár: Ing. Zdenek Národa, 0903 234 883, zdenek.naroda@gmail.com
  Kontaktná osoba : Daniela Hanusková, 0905 614 550
  IČO: 00 598 640

 

 • ZOTŠ Sj.F STU
  Bajzova 4, 82108 Bratislava
  Predseda : PaedDr. Jozef Židek, tel.: 0905 400 302, jojozidek@gmail.com
  IČO: 30 842 816 

 

 • VŠK FEI STU 
  Iľkovičová 3, 812 19 Bratislava
  Štatutár, predseda : Ing. Miroslav Hagara, PhD., tel.: 0903 387 403, e-mail: miroslav.hagara@stuba.sk
  Podpredseda: Pavel Lackovič, tel.: 0918 918 906, e-mail: pavel.lackovic@stuba.sk
  Kontaktná osoba : Mária Dobrotová, tel.: 0902 271 552, e-mail: maria.dobrotova@stuba.sk

   
 • VŠK Strojár Stroj. fakulta STU BA
  Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava
  Štatutár: Mgr. Alena Cepková, PhD.
  Tel.: 0908 769 899, e-mail: alena.cepkova@stuba.sk
  IČO: 42 270 839

 

 • AK Slávia UK Bratislava 
  Trnavská 39, 831 04 Bratislava
  Štatutár : PhDr. Rostislav Matoušek, CSc., tel.: 0914 232 444, e-mail: rostislavmatousek01@gmail.com 
  Kontaktná osoba: Miroslava Kažimírová, tel.: 0902 737 482, e-mail: mkazimirova@centrum.sk

 

 • VŠK fakulty architektúry STU Bratislava 
  Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava 
  Podpredseda: Juraj Furdik, e-mail: 48furdik@gmail.com

 

 • TJ Slávia Ekonóm
  EUBA, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
  Predseda: Ing. Peter Múčka, CSc., tel.:0907 662 824, e-mail: peter.mucka@savba.sk  

 

 • Vysokoškolský športový klub Ekonóm (VŠK Ekonóm)
  Dolnozemská cesta 1B, 852 35 Bratislava
  Predsedkyňa : PaedDr. Lenka Podgórska, tel.: 0903 449 895, 02/672 954 38, vskekonom@euba.sk, lenka.podgorska@euba.sk                

 

 • ŠKP APZ SR
  Sklabinská 1, 835 17 Bratislava
  Štatutár : Mgr. Ján Kukučka, tel.: 0961 057 422, 0961 059 105
  Kontaktná osoba: Anna Kozaňáková, tel.: 0949 177 852, e-mail: anna.kozanakova@minv.sk, anna.kozanakova@gmail.com

 

 • Vysokoškolský klub Pedagogickej fakulty UK Hurikán (VŠK PdF UK Hurikán)
  Kadnárova 23, 831 52 Bratislava 
  Štatutár: Mgr. Adam Kalčok, tel.: 0910 990 297, e-mail: adam.kalcok@dxc.com
  IČO: 30 853 672 

 

 • AŠK Dunaj
  Na Riviére 22, 841 04 Bratislava 
  Štatutár: RNDr. Ladislav Hraško
  Kontakt.osoba: Štefan Lukačovič, tel.: 0902 687 586, e.mail: klubdunaj@gmail.com