Propozície 

FINÁLE UNIVERZÍT SR 2015 VO VOLEJBALE MUŽOV A ŽIENFotogaléria

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Usporiadateľ: TJ Slávia PU Prešov
Termín: 13. – 14. máj 2015 
Miesto: Športová hala Prešovskej univerzity, Športová 10, Prešov 
Prezentácia: 13. 5. 2015, do 12:00 hod. Športová hala PU 
Otvárací ceremoniál: 13. 5. 2015 po prvom zápase
Zloženie organizačného výboru:  Mgr. et Mgr. Terézia Slančová, PhD., Mgr. Michal Kudla, Bc. Jozef Horváth
Rozhodcovia: hlavný rozhodca: Ing. Peter Tiňo
rozhodcovia:        Ing. Marcel Lux
                             Mgr. Alexander Sluk

                             Bc. Jozef Horváth
Súťažná a odvolacia komisia: riaditeľ súťaže, predseda ŠK SAUŠ, hlavný rozhodca
Podmienky účasti:  V súťaži štartujú výbery jednotlivých univerzít príslušného regiónu, ktoré sa prihlásia do súťaže v určenom termíne. Družstvá štartujú na súpisku, ktorá musí byť potvrdená predsedom RR SAUŠ . Hráči štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o  ukončení štúdia v roku 2013/2014, potvrdenie o návšteve maturitného ročníka príslušnej školy u stredoškolákov. Štartovať môžu študenti jednej univerzity všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Štartovať môžu hráči a hráčky všetkých výkonnostných kategórií.
Strava a ubytovanie: hradí organizátor
Cestovné: podľa pokynov SAUŠ hradí RR SAUŠ
Ceny: Družstvá umiestnené na 1. - 3. mieste získajú medailu, diplom a pohár
Medaily a diplomy zabezpečuje SAUŠ
Poháre zabezpečuje usporiadateľ     

 

2. TECHNICKÉ USTANOVENIA:

 

Predpis:   Hrá sa podľa platných Pravidiel volejbalu a ustanovení tohto rozpisu. Predseda ŠK SAUŠ volejbalu nahlási usporiadateľovi farby dresov univerzitných družstiev.
Systém súťaže: Hrá sa KO systémom, podľa vyžrebovania na 3 víťazné sety. Počet hráčov na súpiske 10 + 1 tréner. Hráči/hráčky musia byť oblečení podľa platných pravidiel. Každé stretnutie rozhoduje dvojica delegovaných rozhodcov s platnou rozhodcovskou licenciou, ktorých zabezpečí usporiadateľ.
Technická porada:   12:00 hod. v kancelárii súťaže.
Časový rozpis: 

13. 5. 2015     12:30 hod. - 1. zápas  muži   
                        Slávnostné otvorenie
                       15:00 hod. -  2.zápas  ženy
                       17:00 hod. -  3.zápas  Západ ženy
                       19:00 hod. -  4.zápas  Západ muži

 

14. 5. 2015      9:00 hod. -  o 3. miesto - muži                                                                   
                        11:00 hod. -  o 3. miesto - ženy
                        
13:30 hod. -  finále  ženy
                        15:30 hod. -  finále  muži
Časy stretnutí sa môžu posúvať podľa vývoja predchádzajúcich zápasov.

 

3. PRIHLÁŠKY

Do celoslovenského finále elektronicky do 3. 5. 2015 na e-mailovú adresu: lpaska@ukf.skterezia.slancova@unipo.sk

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup hráčov/hráčok na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaže. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.

Všetci nominovaní hráči/hráčky, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú FU SR 2015 vo volejbale na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaže.

 

              Mgr. Ľubomír Paška, PhD.                          Mgr. et Mgr. Terézia Slančová, PhD.

           predseda ŠK volejbalu SAUŠ                                             riaditeľka súťaže