Propozície 

FINÁLE UNIVERZÍT SR 2015 VO FUTSALE MUŽOV 

Fotogaléria

Výsledky:

1. FMPh UK Bratislava    3 - 3 - 0 - 0  12 : 4    9 bodov

2. ŽU Žilina  3 - 2 - 0 - 1   13 : 9      6 bodov

3. UPJŠ Košice  3 - 1 - 0 - 2   13 : 12   3 bodov

4. UKF Nitra   3 -  0 - 0 - 3   10 : 23   0 bodov

 

1.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA:

Názov súťaže:   FINÁLE UNIVERZÍT SR 2015 vo futsale mužov
Usporiadateľ: Žilinská Univerzita , Ústav telesnej výchovy v Žiline
Termín:    5.- 6.5.2015
Miesto:    Športová hala Vendelína Javorku - Hliny V  
Prezentácia:  

Na mieste konania akcie od 13,00 hod. Vysielajúca univerzita pri prezentácii predloží súpisku družstva potvrdenú predsedom RR SAUŠ a zúčastnených družstiev,dolu uvedené doklady.

Otvorenie:  5.5.2015  o  14,30 hod.
Ukončenie:  6.5.2015  o  12,30 hod.
Riaditeľ súťaže: Mgr.Dušan Giba, tel.: 0904 482 379, e-mail: dušan.giba@uniza.sk
Predseda komisie futsalu SAUŠ: PaedDr. Ján Janík ,e-mail: janojanik@gmail.com
Hlavný rozhodca: Riadne delegovaný rozhodcovia

Súťažná a odvolacia komisia: 

Riaditeľ súťaže, predseda komisie futsalu SAUŠ a hlavný rozhodca
Podmienky účasti:

V súťaži štartujú výbery jednotlivých univerzít príslušného regiónu,ktoré sa prihlásia do súťaže v určenom termíne. Družstvá štartujú na súpisku, ktorá musí byť potvrdená predsedom RR SAUŠ. Hráči štartujú na ISIC card, alebo index. Absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v šk. roku 2013/2014. Štartovať môžu študenti jednej univerzity všetkých troch foriem štúdia / bakalárske, magisterské, doktorandské . Absolventi VŠ štúdia - rok po ukončení štúdia,vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR.
Štartovať môžu aj študenti maturitného ročníka 2015/2016 (v počte najviac 3), vyžaduje sa potvrdenie o návšteve maturitného ročníka príslušnej školy.

Strava a ubytovanie:  ŠD Hliny V,  hradí organizátor podujatia
Cestovné:   Hradia regionálne rady SAUŠ, podľa pokynou SAUŠ

 

 

2 .TECHNICKÉ   USTANOVENIA:

Súťažný poriadok:  Hrá sa podľa platných pravidiel futsalu
Súťažný systém:

Hrá sa systémom každý s každým,podľa vyžrebovania, ktoré sa uskutoční na porade vedúcich družstiev o 14,00 hod. v športovej hale.
Hrací čas 2 x 20 min.- hrubý čas. Polčasová prestávka 3 minúty, prestávka medzi zápasmi ,keď družstvo hrá za sebou dva nasledujúce zápasy je 10 minút. Každé družstvo si prinesie 1 sadu dresov s označením čísla .Stretnutia bude rozhodovať dvojica riadne delegovaných rozhodcov, ktorých zabezpečí usporiadateľ.
Pri rovnosti bodov rozhoduje:
1. vzájomný zápas,
2. rozdiel skóre,
3. vyšší počet strelených gólov,
4. podiel skóre,
5. žreb
Počet hráčov na súpiske družstva 10 + 2 .

Časový rozpis:

5.5.2015       
14,00    porada vedúcich - rozlosovanie
14,30    otvorenie súťaže
15,00    1.zápas
16,00    2.zápas
17,00    3.zápas 

6.5.2015        
9,30    4. zápas
10,30    5. zápas
11,30    6.zápas
12,30    ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov                              

 

3. ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA

Organizátor si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo na zmeny v vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.
Vedúci výprav sú zodpovední za nástup družstiev na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaže.
Víťazné družstvo získa titul "Víťaz  Finále  Univerzít  SR  2015 ".
Prvé tri družstva získavajú poháre a medajle.

Prihlášky: Posielať do 30.4.2015 na e-mail: dusan.giba@uniza.sk /Mgr.Dušan Giba/ e-mail : janojanik@gmail.com /PaedDr.Ján Janík /

 

Mgr.Dušan Giba
ÚTV  ŽU Žilina