FINÁLE UNIVERZÍT SR 2015 VO FUTBALE

Dátum konania : 19.5.2015 -20.5.2015 

Miesto konania: štadión Technickej univerzity v Košiciach

Z rozhodnutia VV SAUŠ zorganizoval Akademik TU v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy TUKE Celoslovenské finále Univerzít vo futbale, ktoré sa konalo v dňoch 19.-20.5.2015. Zúčastnili sa ho štyri víťazné  družstvá reprezentujúce svoje regióny.
Samotný turnaj prebehol podľa noriem SAUŠ a propozícií k danému podujatiu.
Vyžrebovanie turnaja prebehlo v Prešove v rámci celoslovenského finále vo volejbale za účasti predsedníčky ŠTK SAUŠ pani Cepkovej. Systém hry je daný tak, že v prvý deň sa hra kvalifikácia a na druhý deň potom o konečné umiestnenie.
Tri družstvá boli veľmi dobre pripravené a zodpovedala tomu aj vysoká úroveň zápasov a slušné správanie hráčov. Nedostatkom podujatia bola slabá účasť družstva západoslovenského regiónu – Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Celkovým víťazom sa nakoniec stalo mužstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Celý turnaj sa niesol vo vysoko športovom duchu  k čomu prispeli aj rozhodcovia svojim prístupom a korektným  rozhodovaním . Vysoko pozitívne musíme hodnotiť aj skutočnosť, že počas zápasov nedošlo k žiadnym zraneniam.
Aj toto podujatie potvrdilo, že šport a zvlášť futbal na vysokých školách  má pevne zapustené korene a stále je ochota reprezentovať svoje školy.

 

Výsledky zápasov :

UMB B. Bystrica     :     UKF Nitra                         8 : 1   ( 4 : 0)

TU  KOŠICE             :     EKU  Bratislava              0 : 1   (0 : 1)

UKF Nitra                 :     TU  KOŠICE                    1 : 5   (1 : 1)

UMB B. Bystrica      :     EKU  Bratislava              3 :2   (0 : 2)

Víťazom  sa stalo družstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , ktoré získalo titul Univerzitný majster Slovenska vo futbale na rok 2014-2015.

Propozície:

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Usporiadateľ: Akademik TU Košice v spolupráci s katedrou telesnej výchovy TU Košice
Termín: 19.5.2015 – 20.5.2015
Miesto:  štadión TUKE , Watsonová 4,  Košice
Otvorenie:  19.5.2015, 16.15 hod., štadión TUKE ,Watsonová 4
Ukončenie: 20.5.2015,12.30 hod.,  štadión TUKE Watsonová 4
Prezentácia:  zasadačka- štadión TUKE Watsonová 4
Kancelária súťaže:  zasadačka- štadión TUKE Watsonová 4
Sekretariát KTV:  Iveta Vraštiaková, 055 602 4334
Riaditeľ súťaže:  PaedDr. Vladimír Harčarik, 055/602 4163, 0907 951 832, e-mail: vladimír.harcarik@tuke.sk
Predseda ŠK SAUŠ: Oto Honz, e-mail: oto.honz@stuba.sk
Prihlášky:  zasielať predsedovi komisie futbalu SAUŠ do 3.5.2015.
Hlavný rozhodca: delegovaný rozhodcovskou komisiou VSFZ
Súťažná a odvolacia komisia: riaditeľ súťaže, predseda komisie futbalu SAUŠ a hlavný rozhodca.
Podmienka účasti: študenti všetkých foriem štúdia na VŠ, absolventi VŠ štúdia – šk. rok 2014/2015, študenti maturitného ročníka 2015/2016 (v počte najviac 3), vek do 28 rokov vrátane. Podmienkou štartu – platný doklad o štúdiu – index, ISIC u študentov VŠ, diplom o ukončení štúdia v šk. roku 2014/2015 u absolventov, potvrdenie o návšteve maturitného ročníka príslušnej školy u stredoškolákov, preukaz poistenca a nominačný list od predsedu RR SAUŠ.
Strava a ubytovanie:  hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
Cestovné:  hradí vysielajúca VŠ TJ (príp. TJ, univerzita) podľa pokynov SAUŠ.
Ceny:    víťaz získava titul Univerzitný majster SR 2015, za 1. – 3. miesto medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 

   

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:

 

Pravidlá:  Hrá sa podľa pravidiel futbalu a týchto propozícií. 
Systém súťaže:   Súťaže sa zúčastnia výbery regiónov Slovenska – Bratislava, Západoslovenský región, Stredoslovenský región, Východoslovenský región. Poradie zápasov bude vyžrebované pred začiatkom turnaja.
Rozpis súťaže: 

19.5. 2015      
14.30  hod.  -   1. zápas  
16.30  hod.  -   2. zápas  

20.5.2016       
9.00 hod.  -      3. zápas o tretie miesto, porazení 1-2
10.45 hod.  -    4. zápas o prvé miesto, víťazi 1-2

Hrací čas:  2 x 40 min. hrubý čas, 15 min. prestávka.
Počet hráčov:  15 plus tréner družstva
Upozornenie!:  Každé družstvo si prinesie 2 sady dresov. Hrá sa na ihrisku s prírodnou trávou, v prípade nepriaznivého počasia možnosť hrať na ihrisku s umelým trávnatým povrchom – potom obuv len s lisovanou podrážkou alebo turfy.

 

 

          

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.
Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú tréningu a súťaže na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.
Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností a poškodenia v rámci súťaže.

 

                 Oto Honz                                                               PaedDr. Vladimír Harčarik

          predseda ŠK futbalu SAUŠ                                                   riaditeľ súťaže