Základná organizácia technických športov, Strojnícka fakulta STU Bratislava

 

Bratislavská vysokoškolská liga v športovej streľbe (vzduchové zbrane)

 

Regionálne podujatie

 

Dátum :

8.apríla .2015

22.apríla .2015

6.mája 2015

 

Miesto :

Vzduchovová strelnica SK STU, Iľkovičova ul. FEI STU, CAŠ Mladá garda,

 

Všeobecné ustanovenia

 

1. NÁZOV SÚŤAŽE

Vysokoškolská liga: Športová streľba

Vysokoškolská liga je definovaná ako dlhodobá súťaž minimálne medzi štyrmi fakultami a dvomi univerzitami.v Bratislave. Vysokoškolská liga ako je hore uvedené, sa musí  riadiť týmito všeobecnými ustanoveniami a musí byť schválená  Regionálnym predsedom ŠTK SAUŠ.

 

2.USPORIADATEĽ

   Súťaž riadi  SAUŠ v spolupráci so ZO techn.športov SjF STU, CJŠ SjF STU a SK STU.

   Garant VŠ ligy pre akademický rok 2014/2015 je PaedDr. Jozef Žídek CJŠ SjF STU Bratislava

 

 3.PODMIENKY ÚČASTI

      V súťaži štartujú jednotlivci za fakulty vysokých škôl a univerzít, ktoré sa prihlásili do súťaže v určenom termíne. Jednotlivci aj družstvá štartujú na súpisku, ktorá musí byť potvrdená vedúcim katedry (príp. študijným oddelením) príslušnej fakulty. Športovci štartujú na International Student Identity Card  (ISIC) alebo index, ktorý musia mať vždy na súťaži VŠL. (Súpiska na zápase byť nemusí). Jeden študent môže byť vedený v danom športe iba na jednej súpiske.

 

4.PODMIENKY ŠTARTU

     Za každú prihlásenú fakultu môžu štartovať študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, do veku 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR.

     Športovci z najvyšších súťaží (aj registrovaný športovci) majú právo štartovať, ale len mimosúťažne, pokiaľ inak nestanovia propozície daného športu. Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca, kartu ISIC.

 

5. SÚŤAŽNÝ PORIADOK

     Súťaži sa podľa platných pravidiel športovej streľby. Pri neoprávnenom štarte športovca, družstva sa príslušné kolo nezapočítava. Pri druhom neoprávnenom štarte  športovca sa automaticky vylučuje zo súťaže pre daný ročník. Ak sa nemôže súťažiaci dostaviť na súťaž,  je povinný deň pred súťažou nahlásiť garantovi súťaže jeho neúčasť. Ak to súťažiaci zopakuje, vylučuje sa zo súťaže. Športovec, ktorý hrubo urazí učiteľa, alebo rozhodcu má automaticky zastavenú činnosť do konca súťažného ročníka.

 

6. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM

Počet kôl je 4, víťaz sa určí súčtom troch najlepších výsledkov z kôl.

 

7. PRIHLÁŠKY

      Na predpísanej súpiske družstva s potvrdením štud. odd. fakulty alebo vedúcim KTV.

 

8. SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV

     Súťažiaci podáva námietku alebo protest písomne najneskôr na 3. deň po súťažnom kole na e-mailovú adresu riaditeľa súťaže. Námietku alebo protest rieši súťažná komisia VŠ ligy SAUŠ v zložení: riaditeľ súťaže, regionálny predseda ŠTK, predseda ŠTK.

     

   II. Technické ustanovenia

Čakacia doba pred jednotlivými kolami nie je ! Delegovanie rozhodcov: zabezpečí garant súťaže.

   III. Záverečné ustanovenia

Víťaz získava titul „Víťaz vysokoškolskej ligy “. Prví  traja  získavajú diplomy a medaile.