USPORIADATEĽ: Slovenská asociácia univerzitného športu
ORGANIZÁTOR:
  • ZO technických športov  Strojnícka fakulta STU Bratislava, SK STU   
  • Centrum jazykov a športu,  Strojnícka fakulta STU Bratislava
  • GARANT VŠ ligy: PaedDr. Jozef Žídek, CJŠ SjF STU Bratislava
MIESTO KONANIA:
  •   SjF STU, Nám.slobody 17. Bratislava       
  •   SK STU, Bratislava, Iľkovičova ul. Bratislava
DÁTUMY KONANIA  4. – 6. kola:

4. kolo: 
11. 3. 2014 -  12,00 – 15,00 hod. – SjF STU
12. 3. 2014 – 15,00 – 17,00 hod. – FEI STU

5. kolo:  
1. 4. 2014 – 12,00 – 15,00 hod. -  SjF STU
2. 4. 2014 – 15,00 – 17,00 hod. -  FEI STU

6. kolo: 
29. 4. 2014 – 12.00 -  15,00 hod. - SjF STU
30. 4.  2014 – 15,00 – 17,00 hod. – FEI STU

PODMIENKY ŠTARTU: V súťaži štartujú jednotlivci fakúlt  vysokých škôl a univerzít regiónu Bratislava.
Za každú prihlásenú fakultu môžu súťažiť  študenti, študentky všetkých troch foriem štúdia /denné, diaľkové, doktorandské/ do jebného roka po ukončení štúdia, vekovej hranice do 28 rokov.
SÚŤAŽNÝ PORIADOK: Súťaží sa podľa platných pravidiel Športovej streľby a predpisov Slovenského streleckého zväzu pre príslušnú disciplínu a týchto propozícií
DISCIPLÍNY: Vzduchová pištoľ (VzPi 40), 5 rán do terča
Vzduchová puška (VzPu 40), 2 rany do terča
KATEGÓRIE: Muži, ženy
SÚŤAŽNÝ SYSTÉM: Pre určenie výsledného poradia sa započítavajú 4 najlepšie výsledky zo 6-tich kôl.  
PRIHLÁŠKY: Na emailovú adresu : jozef.zidek@stuba.sk  
TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE: ZO technických športov  SjF STU Bratislava, SK STU Bratislava
Delegovanie rozhodcov zabezpečí organizátor súťaže.
Vyúčtovanie nákladov sa bude realizovať podľa platných smerníc SAUŠ.
Súťažiaci sa musí na požiadanie organizátora preukázať platným dokladom  totožnosti  a platným študijným preukazom študenta bratislavskej univerzity.
SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV: Súťažiaci podáva námietku alebo protest písomne najneskôr na 3. deň po súťaži na e-mailovú adresu riaditeľa súťaže. Námietku alebo protest rieši súťažná komisia vysokoškolskej ligy SAUŠ v zložení: riaditeľ súťaže, regionálny predseda ŠTK, predseda ŠTK
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: Víťaz získava titul „Majster vysokoškolskej ligy Bratislava“