I.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. NÁZOV SÚŤAŽE

Vysokoškolská liga vo volejbale mužov a žien v akademickom roku 2013/2014

VŠL je definovaná ako dlhodobá súťaž, minimálne jeden semester, medzi štyrmi a viac fakultami a dvomi univerzitami. Ak  sa  z rôznych dôvodov v regióne nemôžu zúčastniť VŠL  dve a viac univerzity, víťaz  regiónu VŠL  sa stanoví kvalifikačným zápasom.  VŠL v inom športe, ako je hore uvedené, musí  sa riadiť týmito všobecnými ustanoveniami a musí byť schválená  regionálnym predsedom ŠTK SAUŠ.

 

2. USPORIADATEĽ

Súťaž riadi  SAUŠ v spolupráci s KTVŠ FMFI UK Bratislava, garant  PaedDr. Danka Mašlejová

 

3. PODMIENKY ÚČASTI

V súťaži štartujú samostatné fakulty vysokých škôl a univerzít, ktoré sa prihlásili do súťaže v určenom termíne. Družstvo môže pozostávať z dvoch fakúlt príslušnej univerzity. Družstvá štartujú na súpisku, ktorá musí byť potvrdená vedúcim  KTVŠ , ÚTV, CTV, (prípadne študijným oddelením) príslušnej fakulty (obidvoch fakúlt). Súpisku družstva je potrebné zaslať do začiatku súťaže do 21.10.2013 na predpísanom tlačive poštou na adresu: Danka Mašlejová, KTVŠ FMFI UK,  Mlynská dolina 842 48 BA, alebo v elektronickou poštou v PDF formáte.
Hráči štartujú na Interrnational Student Identity Card  (ISIC) alebo index, ktorý musia mať vždy na zápasoch VŠL. Jeden študent môže byť vedený v danom športe iba na jednej súpiske.

 

4. PODMIENKY ŠTARTU

Za každú prihlásenú fakultu môžu hrať študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorantské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Štartovať majú povolené aj extraligoví hráči, respektíve hráči z najvyšších súťaží (aj registrovaní hráči). Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca.

 

5. SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu FIVB. Pri neoprávnenom štarte hráča (hráčky) sa družstvu kontumuje daný zápas. Pri druhom neoprávnenom štarte (aj iného hráča) hráča (hráčky) sa automaticky družstvo vylučuje zo súťaže pre daný ročník. Ak družstvo nemôže z rôznych dôvodov nastúpiť na zápas, je povinné deň pred zápasom nahlásiť garantovi súťaže a domácemu družstvu jeho neúčasť a dohodnúť si náhradný termín odohrania zápasu. Ak tak neurobí, daný zápas sa kontumuje a družstvu sa odpočítajú  body, podľa propozícií daného športu.  Ak to družstvo zopakuje, vylučuje sa zo súťaže. Hráč, ktorý hrubo urazí učiteľa, alebo rozhodcu má automaticky zastavenú činnosť do konca súťažného ročníka.

 

6. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM

Hrá sa systémom každý s každým jednokolovo v dvoch skupinách. Všetky zápasy sa musia hrať na tri hrané sety do 25 s dvojbodovým rozdielom.  Po odohraní zápasov v základných skupinách postupujú prvé 3 družstvá  zo základných  skupín do finálovej skupiny,v ktorej sa hrá jednokolovo systémom každý s každým , ostatné družstvá hrajú o umiestnenie v dvoch samostatných  skupinách o 7.-10. miesto a 11.-14.miesto systémom každý s každým dvojkolovo. Výsledky zo základných skupín sa v druhej časti  súťaže nezapočítavajú.  Vo finálovej skupine  sa budú podľa možnosti nasadzovať  zápasy do telocviční, ktoré vyhovujú parametrom volejbalu (telocvične: FTVŠ, FMFI, PriF, FEI, FIIT, LF). Nasadenie družstiev  do základných skupín bolo vytvorené podľa výsledkov  VŠL 2012-2013 :

I. skupina: 1,3,5,7,9,11,             
II. skupina:  2,4,6,8,10,12.

 

7. PRIHLÁŠKY

Termín prihlásenia družstiev a nahlásenia hracieho dňa a času bol ukončený  6.10.2013.

 

8. SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV

Družstvo podáva námietku alebo protest písomne najneskôr na 3. deň po stretnutí na e-mailovú adresu garanta súťaže. Námietku alebo protest rieši súťažná komisia vysokoškolskej ligy SAUŠ v zložení: garant súťaže, regionálny predseda ŠTK SAUŠ, predseda ŠTK SAUŠ.

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Na zápasoch musí byť zabezpečené základné vybavenie: anténky, ukazovateľ skóre, zápis. Zápis zo stretnutia musí byť riadne vyplnený : mená hráčov, podpisy kapitánov  a trénerov, resp.vedúcich  družstiev, rozhodcu a zapisovateľa, uviesť víťaza zápasu, setový a bodový výsledok zápasu.
Je potrebné, aby družstvá nosili  jednotné dresy, resp. tričká!!!
Rozhodcu si každé družstvo zabezpečí na domáce zápasy. Vyplácanie rozhodcov zabezpečuje domáce družstvo (ošatné pre rozhodcu na zápas je á 6.- eur /detto/ bez cestovného). Vyúčtovanie týchto nákladov sa bude realizovať: na KTVŠ FMFI UK v oznámenom termíne. Rozhodcovské bude vyplatené iba na základe riadne vyplneného tlačiva  - výplatná listina na rok 2013-14.
Výsledky zápasov je potrebné oznámiť najneskôr do konca príslušného hracieho týždňa  prostredníctvom elektronickej pošty na mailovú adresu:  dana.maslejova@fmph.uniba.sk , alebo sms-kou na mobil 0907144440. Výsledok odohraného zápasu (setový a bodový výsledok) posiela zodpovedný pracovník domáceho družstva. Zápisy sa odovzdávajú pri vyučtovaní rozhodcov.

 

III: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Víťazné družstvo získava titul „Víťaz  Vysokoškolskej lig vo volejbale v akademickom roku 2013/2014 “. Prvé tri  družstvá získavajú poháre. Garant súťaže, regionálny predseda ŠTK a predseda ŠK volejbalu SAUŠ  určia trénera, ktorý ma právo zostaviť výber za región na AM SR 2014.

 

VÝSLEDKY VŠL VO VOLEJBALE  - ZIMNÝ SEMESTER 2013/2014, BRATISLAVA

MUŽI

Umiestnenie, fakulta

záp.

win

lost

sety

body

1. skupina

 

 

 

 

 

1. FCHPT STU

6

6

0

14:4

 12

2. FMFI UK

6

4

2

13:5

 10

3. SvF STU

6

4

2

12:6

 10

4. FTVŠ UK

6

3

3

7:11

  9

5. PriF UK

6

2

4

10:8

  8

6. FIIT STU

6

2

4

5:13

  7(1k)

7. LF UK

6

0

6

2:16

  6

2. skupina

 

 

 

 

 

1. OF EU

6

6

0

14:4

  12

2. SjF STU

6

5

1

14:4

  11

3. FNH EU

6

4

2

13:5

  10

4. FaF UK

6

2

4

 8:10

  8

5. FEI STU

6

2

4

 7:11

  8

6. PraF UK

6

2

4

 6:23

  7 (1k)

7. APZ

6

0

6

 1:17

  2 (4k)

ŽENY

Umiestnenie, fakulta

záp.

win

lost

sety

body

1.skupina

 

 

 

 

 

1. SvF STU

5

5

0

14:1

10

2. FMFI UK

5

4

1

13:2

  9

3. FaF UK

5

3

2

 6:9

  8

4. OF EU

5

2

3

 6:9

  7

5. LF UK

5

1

4

 5:10

  6

6. APZ

5

0

5

1:14

  2 (3k)

2.skupina

 

 

 

 

 

1. FiF UK

5

5

0

14:1

10

2. PriF UK

5

4

1

11:4

  9

3. FTVŠ UK

5

2

3

 7:8

  8

4. FNH EU

5

2

3

 6:9

  8

5. FCHPT STU

5

1

4

 4:11

  6

6. PraF UK

5

1

4

 3:12

  6

 

MUŽI   FINÁLOVÁ SKUPINA 

         
P.č. Fakulta Fakulta Deň Dátum Hrací čas Miesto Výsledok
1. SjF STU SVF STU pondelok 17.03. 19.00 Nám. Slobody 17  
2. FMFI UK FNH EU streda 19.03. 18.30 ŠDĽŠ MD  
3. OF EU FCHPT STU štvrtok 20.03. 20.00 ŠH Horský park  
               
4. FMFI UK FCHPT STU streda 26.03. 18.30 ŠDĽŠ MD  
5. FNH EU SjF STU streda 26.03. 18.30 ŠH Horský park  
6. OF EU SvF STU štvrtok 27.03. 20.00 ŠH Horský park  
               
7. SvF STU FNH EU pondelok 31.03. 18.50 Radlinského 11  
8. SjF STU FCHPT STU pondelok 31.03. 19.00 Nám. Slobody 17  
9. FMFI UK OF EU streda 02.04. 18.30 ŠDĽŠ MD  
               
10. SjF STU FMFI UK pondelok 07.04. 19.00 Nám. Slobody 17  
11. SvF STU FCHPT STU pondelok 07.04. 18.50 Radlinského 11  
12. FNH EU OF EU streda 09.04. 18.30 ŠH Horský park  
               
13. FMFI UK SvF STU streda 23.04. 18.30 ŠDĽŠ MD  
14. FNH EU FCHPT STU streda 23.04. 18.30 ŠH Horský park  
15. OF EU SjF STU štvrtok 24.04. 20.00 ŠH Horský park  

MUŽI  SKUPINA O 7.-12.MIESTO

P.č. Fakulta Fakulta Deň Dátum Hrací čas Miesto
1. LF UK FEI STU pondelok 17.03. 17.30 Manž.int. Ml.Dolina
2. PraF UK FaF UK pondelok 17.03. 18.00 tel. Šafárikovo nám. 6
3. FTVŠ UK PriF UK utorok 18.03. 19.00 ŠH Lafranconi
             
4. PriF UK PraF UK pondelok 24.03. 19.00 ŠDĽŠ MD
5. FTVŠ UK LF UK utorok 25.03. 19.00 ŠH Lafranconi
6. FaF UK FEI STU streda 26.03. 18.15 Odbojárov 10
             
7. FEI STU PraF UK pondelok 31.03. 19.00 Ilkovičova 3
8. PriF UK LF UK pondelok 31.03. 19.00 ŠDĽŠ MD
9. FaF UK FTVŠ UK streda 02.04. 18.15 Odbojárov 10
             
10. LF UK PraF UK pondelok 07.04. 17.30 Manž.int. Ml.Dolina
11. PriF UK FaF UK pondelok 07.04. 19.00 ŠDĽŠ MD
12. FTVŠ UK FEI STU utorok 08.04. 19.00 ŠH Lafranconi
             
13. PraF UK FTVŠ UK pondelok 14.04. 18.00 tel. Šafárikovo nám. 6
14. FEI STU PriF UK pondelok 14.04. 19.00 Ilkovičova 3
15. FaF UK LF UK streda 23.04. 18.15 Odbojárov 10

ŽENY     FINÁLOVÁ  SKUPINA 

       
P.č. Fakulta Fakulta Deň Dátum Hrací čas Miesto Výsledok
1. SvF STU FiF UK pondelok 17.03. 17.00 Radlinského 11  
2. FTVŠ UK PriF UK utorok 18.03. 19.00 ŠH Lafranconi  
3. FMFI UK FaF UK streda 19.03. 20.00 ŠDĽŠ MD  
               
4. Prif UK FaF UK pondelok 24.03. 17.30 ŠDĽŠ MD  
5. FTVŠ UK FiF UK utorok 25.03. 19.00 ŠH Lafranconi  
6. FMFI UK SvF STU streda 26.03. 20.00 ŠDĽŠ MD  
               
7. PriF UK SvF STU pondelok 31.03. 17.30 ŠDĽŠ MD  
8. FTVŠ UK FaF UK utorok 01.04. 19.00 ŠH Lafranconi  
9. FMFI UK FiF UK streda 02.04. 20.00 ŠDĽŠ MD  
               
10. PriF UK FMFI UK pondelok 07.04. 17.30 ŠDĽŠ MD  
11. FaF UK FiF UK pondelok 07.04. 18.30 Odbojárov 10  
12. FTVŠ UK SvF STU utorok 08.04. 19.00 ŠH Lafranconi  
               
13. FaF UK SvF STU pondelok 14.04. 18.30 Odbojárov 10  
14. FMFI UK FTVŠ UK streda 23.04. 20.00 ŠDĽŠ MD  
15. PriF UK FiF UK pondelok 28.04. 17.30 ŠDĽŠ MD  

ŽENY   SKUPINA 7.-11.MIESTO 

       
P.č. Fakulta Fakulta Deň Dátum Hrací čas Miesto Výsledok
1. LF UK FCHPT utorok 18.03. 18.00 Manž.int. Ml.Dolina  
2. OF EU PraF štvrtok 20.03. 18.30 ŠH Horský park  
               
3 PraF UK LF UK pondelok 24.03. 18.00 tel. Šafárikovo nám. 6  
4. FNH EU OF EU streda 26.03. 17.00 ŠH Horský park  
               
5. FCHPT STU PraF UK pondelok 31.03. 18.00 Radlinského 9  
6. LF UK FNH EU utorok 01.04. 18.00 Manž.int. Ml.Dolina  
               
7. PraF UK FNH EU pondelok 07.04. 18.00 tel. Šafárikovo nám. 6  
8. FCHPT STU OF EU pondelok 07.04. 18.00 Radlinského 9  
               
9. FNH EU FCHPT STU streda 23.04. 17.00 ŠH Horský park  
10. OF EU LF UK štvrtok 24.04. 18.30 ŠH Horský park