Miesto:                             telocvičňa UNIZA  T  1 – pri areáli Ubytovacieho zariadenia UNIZA  Veľký diel

Prihlášky:                         garanti fakúlt zostavia družstvá, vyhotovia súpisky, priebežne počas hodín TV volejbal

Podmienky účasti:          turnaja sa môžu zúčastniť študenti všetkých foriem štúdia na  UNIZA – aj doktorandi a absolventi štúdia v uplynulom školskom roku

Prezentácia:                    družstvá hrajúce prvé stretnutí sa začnú rozcvičovať o 19,30 hod., družstvá hrajúce druhé stretnutie cca 20,30.  Rozpis je záväzný, nemožno ho meniť.

Systém súťaže:              počas stretnutí musí byť na ihrisku vždy minimálne jedna žena, liga sa hrá systémom každý s každým na dva vyhrané sety.  Pri rovnosti bodov v tabuľke o konečnom poradí rozhoduje lepší rozdiel setov, potom lepší rozdiel bodov zo stretnutí.

 

ROZPIS  STRETNUTÍ  VŠ  LIGY  ZMIEŠANÝCH  DRUŽSTIEV  FAKÚLT  UNIZA  2018/2019

zimný semester

                                19,30                                                  20.30

18.10.                   SjF – FRI                                           FEIT – FBI

25.10.                  FRI – FEIT                                        FPEDAS – SjF

8.11.                 FEIT – FPEDAS                                      FBI – FRI

22.11.                FPEDAS – FBI                                       SjF – FEIT

6.12.                     FBI – SjF                                          FRI – FPEDAS

 

SjF – Strojnícka fakulta                   

FRI – Fakulta riadenia a informatiky

FPEDAS – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

FBI – Fakulta bezpečnostného inžinierstva

FEIT – Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 

VŠ liga vo volejbale zmiešaných družstiev fakúlt UNIZA