ROZPIS A USTANOVENIA SÚŤAŽE

Usporiadateľ

Slovenská asociácia univerzitného športu

Organizátor

ZO technických športov  Strojnícka fakulta STU Bratislava v spolupráci s TI športu FEI STU Bratislava    

Garant VŠ ligy: PaedDr. Jozef Žídek, ZO techn. športov, Strojnícka fakulta STU Bratislava

Miesto konaniaCentrum akademického športu, ŠD Ml. Garda, Račianska 103 a FEI Bratislava, Iľkovičova ul.3

       Dátumy konania 

1. kolo: 20. - 22. 11. 2018 - 15,00 – 19,00 hod.  

2. kolo: 11. - 13. 12. 2018 - 15,00 – 19,00 hod.

3. kolo: 16. - 18. 04. 2019 - 15,00 – 19,00 hod.

4. kolo:   7. -   9. 05. 2019 - 15,00 – 19,00 hod.

       Podmienky štartu

       V súťaži môžu štartovať jednotlivci fakúlt  vysokých škôl a univerzít regiónu Bratislava, všetkých

       troch foriem štúdia (denné, diaľkové, doktorandské) až do jedného roka po ukončení štúdia -

       vekovej hranice do 28 rokov. Štartovať môžu aj registrovaní športovci z vyšších súťaží.

Súťažiaci sa musia na požiadanie organizátora preukázať platným  preukazom ISIC kartou študenta.

Súťažiaci môžu použiť vlastné zbrane a strelivo. Ochrana zraku je povinná.

       Súťažný poriadok

       Súťaží sa podľa platných pravidiel Športovej streľby a týchto propozícií.

Určenie výsledného poradia – súčtom troch nejlepších výsledkov.    

       Disciplíny

       Vzduchová pištoľ (VzPi 40), 5 rán do terča

       Vzduchová puška (VzPu 40), 2 rany do terča

       Kategórie:

       Muži, ženy

Prihlášky

Poštou alebo na emailovú : jozef.zidek@stuba.sk, jurkovic.libor@mail.com - na predpísanom tlačive – súpiska družstva, s potvrdením štúdijného oddelenia alebo vedúcim KTV

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

ZO technických športov  SjF STU Bratislava, TI športu FEI STU a SK STU Bratislava

Delegovanie rozhodcov zabezpečí organizátor súťaže.

SPOSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV

Súťažiaci podáva námietku alebo protest písomne najneskôr na 3. deň po súťaži na e-mailovú adresu garanta súťaže. Námietku alebo protest rieši súťažná komisia vysokoškolskej ligy SAUŠ v zložení: garant súťaže, regionálny predseda ŠTK, delegovaný rozhodca

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

       Súťažiaci a organizátori nie sú poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní mať u seba preukaz    

       poistenca.

Ceny: Víťaz získava titul „Majster vysokoškolskej ligy Bratislava“, prví traja obržia diplom a medailu.