VYSOKOŠKOLSKÁ LIGA

ŠPORTOVÁ STREĽBA (vzduchové zbrane)

AKADEMICKÝ ROK  2017/2018

ROZPIS A USTANOVENIA SÚŤAŽE

Usporiadateľ

Slovenská asociácia univerzitného športu

Organizátor

ZO technických športov  Strojnícka fakulta STU Bratislava v spolupráci s TI športu FEI STU Bratislava    

Garant VŠ ligy: PaedDr. Jozef Žídek, ZO techn. športov, Strojnícka fakulta STU Bratislava

     Miesto  konania

        Centrum akademického športu, ŠD Ml. Garda, Račianska 103 a        

        SK STU, FEI Bratislava, Iľkovičova ul.3, Bratislava

        Dátumy konania 

1. kolo: 28. - 30. 11. 2017 - 16,00 – 19,00 hod.  

2. kolo: 12. - 14. 12. 2017 - 16,00 – 19,00 hod.

3. kolo: 10. - 12. 04. 2018 - 16,00 – 19,00 hod.

4. kolo:   8. - 11. 05. 2018 - 16,00 – 19,00 hod.

       Podmienky štartu

       V súťaži môžu štartovať jednotlivci fakúlt  vysokých škôl a univerzít regiónu Bratislava, všetkých

       troch foriem štúdia /denné, diaľkové, doktorandské/ až do jedného roka po ukončení štúdia -

       vekovej hranice do 28 rokov. Štartovať môžu aj registrovaní športovci z vyšších súťaží.

Súťažiaci sa musia na požiadanie organizátora preukázať platným  preukazom ISIC kartou študenta. 

       Súťažný poriadok

       Súťaží sa podľa platných pravidiel Športovej streľby a týchto propozícií.

Určenie výsledného poradia – súčtom výsledkov jednotlivých  kôl.  

Disciplíny

Vzduchová pištoľ (VzPi 40), 5 rán terča

Vzduchová puška (VzPu 40), 2 rany do terča

Kategórie

Muži, ženy

Prihlášky

Poštou alebo na emailovú : jozef.zidek@stuba.sk, jurkovic.libor@mail.com - na predpísanom tlačive – súpiska družstva, s potvrdením štúdijného oddelenia alebo vedúcim KTV

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

ZO technických športov  SjF STU Bratislava, TI športu FEI STU a SK STU Bratislava

Delegovanie rozhodcov zabezpečí organizátor súťaže.

      SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV

Súťažiaci podáva námietku alebo protest písomne najneskôr na 3. deň po súťaži na e-mailovú adresu garanta súťaže. Námietku alebo protest rieši súťažná komisia vysokoškolskej ligy SAUŠ v zložení: garant súťaže, regionálny predseda ŠTK, predseda ŠTK

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Súťažiaci a organizátori nie sú poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní mať u seba preukaz  poistenca.

Ceny: Víťaz získava titul „Majster vysokoškolskej ligy Bratislava“, prví traja obržia diplom a medailu.