1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. NÁZOV SÚŤAŽE

  Vysokoškolská liga vo volejbale mužov a žien v akademickom roku 2017/2018

  VŠL je definovaná ako dlhodobá súťaž, minimálne jeden semester, medzi štyrmi a viac fakultami a dvomi univerzitami. Ak  sa  z rôznych dôvodov v regióne nemôžu zúčastniť VŠL  dve a viac univerzity, víťaz  regiónu VŠL  sa stanoví kvalifikačným zápasom.  VŠL v inom športe, ako je hore uvedené, musí  sa riadiť týmito všobecnými ustanoveniami a musí byť schválená  regionálnym predsedom ŠTK SAUŠ.

  2.USPORIADATEĽ

  Súťaž riadi  RR SAUŠ v spolupráci s KTVŠ a VŠ klubmi

  3.PODMIENKY ÚČASTI

  V súťaži štartujú samostatné fakulty vysokých škôl a univerzít, ktoré sa prihlásili do súťaže v určenom termíne. Pri nedostatku hráčov družstvo môže pozostávať z dvoch fakúlt príslušnej univerzity, pričom druhá fakulta v takom prípade nemôže byť prihlásená do VŠL v danom športe. V prípade,  ak je prebytok hráčov z jednej fakulty prihlásenej do VŠL   je povolené, že ostatní hráči môžu štartovať za inú fakultu v rámci tej istej univerzity, ktorá je prihlásená do VŠL v danom športe, s podmienkou súhlasu garanta športu pre danú VŠL a bez možnosti hrania v oboch tímoch. V kvalifikačných zápasoch môžu hrať výbery univerzít. Družstvá štartujú na súpisku, ktorá musí byť potvrdená vedúcim katedry (prípadne študijným oddelením) príslušnej fakulty (obidvoch fakúlt). Hráči štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, ktorý musia mať vždy na zápasoch VŠL. Jeden študent môže byť vedený v danom športe iba na jednej súpiske. Súpisku družstva je potrebné zaslať do 31.10.2017  na predpísanom tlačive poštou na adresu: Danka Mašlejová, KTVŠ FMFI UK,  Mlynská dolina 842 48 BA, alebo  elektronickou poštou v PDF formáte.

  4.PODMIENKY ŠTARTU

  Za každú prihlásenú fakultu môžu hrať študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorantské), absolventi vysokoškolského štúdia  – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Štartovať majú povolené aj extraligoví hráči, respektíve hráči z najvyšších súťaží (aj registrovaní hráči). Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca.

  5. SÚŤAŽNÝ PORIADOK

  Hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu FIVB. Pri neoprávnenom štarte hráča (hráčky) sa družstvu kontumuje daný zápas. Pri druhom neoprávnenom štarte (aj iného hráča) hráča (hráčky) sa automaticky družstvo vylučuje zo súťaže pre daný ročník. Ak družstvo nemôže z rôznych dôvodov nastúpiť na zápas, je povinné deň pred zápasom nahlásiť garantovi súťaže a domácemu družstvu jeho neúčasť a dohodnúť si náhradný termín odohrania zápasu. Ak tak neurobí, daný zápas sa kontumuje a družstvu sa odpočítajú  body, podľa propozícií daného športu.  Ak to družstvo zopakuje, vylučuje sa zo súťaže. Hráč, ktorý hrubo urazí učiteľa, alebo rozhodcu má automaticky zastavenú činnosť do konca súťažného ročníka.

  6. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM

  Hrá sa systémom každý s každým jednokolovo v dvoch skupinách. Všetky zápasy sa musia hrať na tri hrané sety do 25 s dvojbodovým rozdielom. Za každý víťazný zápas sa družstvu pripisujú 2 body, za prehru 1 bod, za kontumáciu 0 bodov. Ďalej sa rátajú body za každý  vyhratý set 1 bod . Pri rovnosti bodov sa ráta vzájomný zápas. Po odohraní zápasov v základných skupinách postupujú prvé 3 družstvá  zo základných  skupín do finálovej skupiny,v ktorej sa hrá jednokolovo systémom každý s každým , ostatné družstvá hrajú o umiestnenie v dvoch samostatných  skupinách o 7.-10. miesto u mužov dvojkolovo  systémom každý s každým ,resp. o 7.-11.miesto  u žien  jednokolovo systémom každý s každým. Výsledky zo základných skupín sa v druhej časti  súťaže nezapočítavajú.  Po odohraní zápasov vo finálovej skupine sa bude hrať finálový zápas medzi 1. a 2. umiestneným družstvom v obidvoch kategóriach o celkového víťaza VŠL, ktoré postupuje na AM SR 2018 za región Bratislava. Obidva finálové zápasy bude vysielať internetová TV HUSTE.SK  Vo finálovej skupine  sa budú podľa možnosti nasadzovať  zápasy do telocviční, ktoré vyhovujú parametrom volejbalu (telocvične: FTVŠ, FMFI, PriF, FEI, LF). Nasadenie družstiev  do základných skupín bolo vytvorené podľa výsledkov  VŠL 2016-2017 : I. skupina: 1,3,5,7,9,11,              II. skupina:  2,4,6,8,10,.

         7. PRIHLÁŠKY

         Termín prihlásenia družstiev a nahlásenia hracieho dňa a času bol ukončený  01.10.2017.

  8. SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV

  Družstvo podáva námietku alebo protest písomne najneskôr na 3. deň po stretnutí na e-mailovú adresu garanta súťaže. Námietku alebo protest rieši súťažná komisia vysokoškolskej ligy SAUŠ v zložení: garant súťaže, regionálny predseda ŠTK SAUŠ, predseda ŠTK SAUŠ.

       

 2. TECHNICKÉ USTANOVENIA

  Na zápasoch musí byť zabezpečené základné vybavenie: anténky, ukazovateľ skóre, zápis. Zápis zo stretnutia musí byť riadne vyplnený : mená hráčov, podpisy kapitánov  a trénerov, resp.vedúcich  družstiev, rozhodcu a zapisovateľa, uviesť víťaza zápasu, setový a bodový výsledok zápasu.

  Je potrebné, aby družstvá nosili  jednotné dresy, resp. tričká!!!

  Rozhodcu si každé družstvo zabezpečí na domáce zápasy. Vyplácanie rozhodcov zabezpečuje domáce družstvo (ošatné pre rozhodcu na zápas je á 6.- eur /detto/ bez cestovného). Vyúčtovanie týchto nákladov sa bude realizovať: na KTVŠ FMFI UK v oznámenom termíne . Treba odovzdať zápisy so stretnutí, možte ich posielať aj v pdf formáte po zápase. Výsledky zápasov je potrebné oznámiť najneskôr 1 deň po odohratí zápasu, prostredníctvom elektronickej pošty na mailovú adresu:  dana.maslejova@fmph.uniba.sk , alebo sms-kou na mobil 0907144440. Výsledok odohraného zápasu (setový a bodový výsledok) posiela zodpovedný pracovník domáceho družstva.

Čakacia doba pred stretnutím nie je!

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Víťazné družstvo získava titul „Víťaz vysokoškolskej ligy“, „Víťaz kvalifikačného turnaja“. Prvé tri družstvá získavajú poháre, prvé družstvo tričká VŠL. Tréner víťazného družstva získava právo zostaviť výber univerzity, ktoré postupuje za daný región na  AM SR 2018 (basketbal, volejbal, futbal).