VŠ LIGA – KVALIFIKAČNÉ ZÁPASY 2017/2018

I. Všeobecné ustanovenia

 

1. NÁZOV SÚŤAŽE

Vysokoškolská liga (ďalej VŠL): Futsal, Futbal, Florbal, Volejbal, Basketbal,

VŠL je definovaná ako dlhodobá súťaž, minimálne jeden semester, medzi štyrmi a viac fakultami a dvomi univerzitami. Ak sa z rôznych dôvodov v regióne nemôže  zorganizovať VŠL ako dlhodobá súťaž, víťaz  regiónu sa stanoví kvalifikačným turnajom. VŠL v inom športe, ako je hore uvedené, musí sa riadiť týmito všeobecnými ustanoveniami a musí byť schválená Regionálnym predsedom ŠTK SAUŠ.

 

2.USPORIADATEĽ

Súťaž riadi SAUŠ v spolupráci s KTVŠ a VŠ klubmi (podľa športov).

 

3.PODMIENKY ÚČASTI

V súťaži štartujú samostatné fakulty vysokých škôl a univerzít, ktoré sa prihlásili do súťaže v určenom termíne. Pri nedostatku hráčov družstvo môže pozostávať z dvoch fakúlt príslušnej univerzity, pričom druhá fakulta v takom prípade nemôže byť prihlásená do VŠL v danom športe. V prípade,  ak je prebytok hráčov z jednej fakulty prihlásenej do VŠL   je povolené, že ostatní hráči môžu štartovať za inú fakultu v rámci tej istej univerzity, ktorá je prihlásená do VŠL v danom športe, s podmienkou súhlasu garanta športu pre danú VŠL a bez možnosti hrania v oboch tímoch. V kvalifikačných zápasoch môžu hrať výbery univerzít. Družstvá štartujú na súpisku, ktorá musí byť potvrdená vedúcim katedry (prípadne študijným oddelením) príslušnej fakulty (obidvoch fakúlt). Hráči štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, ktorý musia mať vždy na zápasoch VŠL. Jeden študent môže byť vedený v danom športe iba na jednej súpiske.

 

4.PODMIENKY ŠTARTU

Za každú prihlásenú fakultu môžu hrať študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Štartovať majú povolené aj extraligoví hráči, respektíve hráči z najvyšších súťaží (aj registrovaní hráči). Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca.

 

5. SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Hrá sa podľa platných pravidiel daného športu. Pri neoprávnenom štarte hráča (hráčky) sa družstvu kontumuje daný zápas. Pri druhom neoprávnenom štarte (aj iného hráča) hráča (hráčky) sa automaticky družstvo vylučuje zo súťaže pre daný ročník. Ak družstvo nemôže z rôznych dôvodov nastúpiť na zápas, je povinné deň pred zápasom nahlásiť garantovi súťaže jeho neúčasť. Ak tak neurobí, daný zápas sa kontumuje a družstvu sa odpočítajú body, podľa propozícií daného športu. Ak to družstvo zopakuje, vylučuje sa zo súťaže. Hráč, ktorý hrubo urazí učiteľa, alebo rozhodcu má automaticky zastavenú činnosť do konca súťažného ročníka.

6. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM

Systém súťaže určuje riaditeľ VŠL v danom športe, po porade so zástupcami družstiev.

7. PRIHLÁŠKY

      Podľa propozícií VŠL v jednotlivých športoch.

8. SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV

Družstvo podáva námietku alebo protest písomne najneskôr na 3. deň po stretnutí na e-mail riaditeľa súťaže. Námietku, alebo protest rieši súťažná komisia vysokoškolskej ligy SAUŠ v zložení: riaditeľ súťaže, regionálny predseda ŠTK, predseda ŠTK.

II. Technické ustanovenia

      Čakacia doba pred zápasom nie je! Delegovanie rozhodcov: zabezpečí garant súťaže.

III. Záverečné ustanovenia

Víťazné družstvo získava titul „Víťaz vysokoškolskej ligy“, „Víťaz kvalifikačného turnaja“. Prvé tri družstvá získavajú poháre. Tréner víťazného družstva získava právo zostaviť výber univerzity, ktoré postupuje za daný región na  AM SR 2018 (basketbal, volejbal, futbal) /  Zimnú Univerziádu SR 2018 (futsal, florbal).