Propozície:

I. Všeobecné ustanovenia

1. NÁZOV SÚŤAŽE
Akademické finále SR v boulderingu 2016.

20.9. 2016 Lezecká stena K2-Bratislava

2.USPORIADATEĽ
Súťaž riadi  SAUŠ a predseda ŠK v spolupráci s KTVŠ a VŠ klubmi

Lezecká stena s.r.o. Juraj Repčík - 0903944279, lezeckastena@lezeckastena.sk

3.PODMIENKY ÚČASTI
Súťaži sa môžu zúčastniť 30 pozvaných (10 najlepších z regionálnych kôl Žilina, Prešov, Bratislava) + študenti mimo celkového poradia, ktorí sa preukážu dokladmi:

International Student Identity Card  (ISIC) alebo index, diplom o ukončení štúdia, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej  školy o návšteve maturitného ročníka.

4.PODMIENKY ŠTARTU
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2014/2015, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2015/2016. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonnostných kategórií. Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca.

5. CESTOVNÉ

Si hradia účastníci samostatne

6. UBYTOVANIE A STRAVA
Hradia si účastníci samostatne, usporiadateľ zabezpečí občerstvenie počas súťaže (voda, ovocie, tyčinky...)

7. CENY
Medaile, diplomy a poháre zabezpečí SAUŠ, vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

II. Technické ustanovenia

Delegovanie rozhodcov: zabezpečí riaditeľ súťaže.

1. SÚŤAŽNÝ PORIADOK
Program:

14:00 - 15:00 Prezentácia
15:00 Štart kvalifikácie (5 bouldrov štýlom OS)
18:30 Štart finále (4 bouldre OS)
19:00 Koniec finále
21:00 Vyhlásenie výsledkov
 

2. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM
Lezie sa 5 bouldrov štýlom OS. Bouldre budú označené podľa pravidiel  SHS JAMES pre rok 2016. Pravidlá pre preteky Slovenského pohára v lezení (platné na rok 2016) 

O poradí rozhoduje:

1.Počet TOPov

2.Počet pokusov na TOP

3.Počet ZÓN

4.Počet pokusov na ZÓNU

 

3. PRIHLÁŠKY
Účasť je potrebné vopred potvrdiť mailom na: t.greksak@gmail.com.

4. SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV
Námietku alebo protest sa podáva písomne hneď na adresu riaditeľa súťaže, rieši ju riaditeľ súťaže a hlavný rozhodca.