VYSOKOŠKOLSKÁ LIGA

ŠPORTOVÁ STREĽBA

AKADEMICKÝ ROK  2015/2016

ROZPIS A USTANOVENIA SÚŤAŽE

Usporiadateľ

Slovenská asociácia univerzitného športu

Organizátor

ZO technických športov  Strojnícka fakulta STU Bratislava, SK STU,   

Centrum jazykov a športu,  Strojnícka fakulta STU Bratislava

Garant VŠ ligy: PaedDr. Jozef Žídek, CJŠ SjF STU Bratislava

Miesto  konania

        Centrum akademického športu, ŠD Ml. Garda, Račianska 103,      

        SK STU, FEI Bratislava, Iľkovičova ul. Bratislava

        Dátumy konania 

1.kolo: 18.-19.11. 2015- 14,30 – 17,00 hod.  

2.kolo: 24.-26.11. 2015 -14,30 – 17,00 hod.

3.kolo:    8.-9.12.  2015 -14,00 – 17,00 hod.

       Podmienky štartu

V súťaži štartujú jednotlivci fakúlt  vysokých škôl a univerzít regiónu Bratislava.

Za každú prihlásenú fakultu môžu súťažiť  študenti, študentky všetkých troch foriem štúdia

/denné, diaľkové, doktorandské/ do jedného roka po ukončení štúdia, vekovej hranice do 28 rokov.

Súťažný poriadok

Súťaží sa podľa platných pravidiel Športovej streľby, predpisov Slovenského streleckého zväzu pre príslušnú disciplínu a týchto propozícií

Disciplíny

Vzduchová pištoľ (VzPi 40), 5 rán do terča

Vzduchová puška (VzPu 40), 2 rany do terča

Kategórie

Muži, ženy

Súťažný poriadok

Určenie výsledného poradia – súčtom výsledkov všetkých  kôl.  

Prihlášky

Poštou alebo na emailovú : jozef.zidek@stuba.sk , na predpísanom tlačive – súpiska družstva, s potvrdením štúdijného oddelenia alebo vedúcim KTV

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

ZO technických športov  SjF STU Bratislava, SK STU Bratislava

Delegovanie rozhodcov zabezpečí organizátor súťaže.

      Vyúčtovanie nákladov sa bude realizovať podľa platných smerníc SAUŠ.

Súťažiaci sa musia na požiadanie organizátora preukázať platným  preukazom AISIC kartou študenta.  

SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV

Súťažiaci podáva námietku alebo protest písomne najneskôr na 3. deň po súťaži na e-mailovú adresu riaditeľa súťaže. Námietku alebo protest rieši súťažná komisia vysokoškolskej ligy SAUŠ v zložení: riaditeľ súťaže, regionálny predseda ŠTK, predseda ŠTK

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Víťaz získava titul „Majster vysokoškolskej ligy Bratislava“