kontaktná osoba: 

Mgr. Peter Bakalár, PhD.
e-mail: peter.bakalar@upjs.sk
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Ústav telesnej výchovy a športu
Ondavská 21
040 01 Košice