AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2018

ŠPORT ORGANIZÁTOR DÁTUM
Orientačný beh TJ Slávia Farmaceut Bratislava 2.6.2018, Lemešany
Maratón v aerobiku VŠK Ekonóm 25.4.2018
Silový trojboj AC UNIZA 16.5.2018
Atletika TJ Slávia STU Bratislava  16.6.2018
Šerm TJ Slávia STU Bratislava   
Basketbal M,Ž ZŠK UKF Nitra 24.-25.5.2018
Volejbal M,Ž AC UNIZA 30. - 31.5. 2018
Futbal VŠK Strojár 5.-6.6.2018
Beach volejbal VŠK Strojár 6.-7.6.2018
Plávanie VŠK FTVŠ UK Lafranconi 19.4.2018
Vzpieranie VŠK Strojár  17.11.2018
Beh do schodov AC UNIZA 27.10.2018

 

I. Všeobecné ustanovenia

1. NÁZOV SÚŤAŽE
AMSR 2018: schválené športy na výkonnom výbore  SAUŠ 18.10.2017 – aerobik maratón,  atletika, basketbal, futbal, orientačný beh, plávanie, plážový volejbal, šerm, volejbal, vzpieranie, zápasenie, silový trojboj, beh do schodov.

2.USPORIADATEĽ
Súťaž riadi  SAUŠ a predseda ŠK v spolupráci s KTVŠ a VŠ klubmi (podľa športov)

3.PODMIENKY ÚČASTI
V súťaži štartujú súťažiaci nominovaný predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu, ktorí sa prihlásia  do súťaže v určenom termíne. Športovci  štartujú na International Student Identity Card  (ISIC) alebo index, diplom o ukončení štúdia, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej  školy o návšteve maturitného ročníka.

4.PODMIENKY ŠTARTU
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2016/2017, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2017/2018. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonnostných kategórií. Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca.

5.ÚČASTNÍCI
V individuálnych športoch nominanti predsedov ŠK  a športov. V kolektívnych športoch výbery za región Bratislava, západ, stred potvrdené predsedami ŠK.

6. CESTOVNÉ
Hradí vysielajúci región, podľa pokynov SAUŠ

7. UBYTOVANIE A STRAVA
Zabezpečí a hradí usporiadateľ

8.CENY
Medaile, diplomy a poháre zabezpečí SAUŠ, vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

9. OTVÁRACÍ A  ZÁVEREĆNÝ CEREMONIÁL
1.Študentská hymna Gaudeámus Igitur
2.Príhovor zástupcu VŠ a otvorenie súťaže
3.Športovo-tecnické informácie

1.Zhodnotenie súťaže: predseda ŠK SAUŠ,  riaditeľ súťaže
2.Medailový ceremoniál
3.Záverečný príhovor zástupcu VŠ a ukončenie súťaže

 

II. Technické ustanovenia

Delegovanie rozhodcov: zabezpečí riaditeľ súťaže.

1. SÚŤAŽNÝ PORIADOK
Súťaž prebieha  podľa platných pravidiel daného športu a propozícií schválených riaditeľom súťaže a predsedom ŠK.

2. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM
Systém súťaže určuje riaditeľ súťaže  a predseda ŠK SAUŠ

3. PRIHLÁŠKY
Podľa propozícií, na základe nominačných listov  potvrdených predsedom ŠK SAUŠ

4. SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV
Námietku alebo protest sa podáva písomne hneď na adresu riaditeľa súťaže, rieši ju riaditeľ súťaže, predseda ŠTK a hlavný rozhodca.

 

III: Záverečné ustanovenia

Víťaz získava titul AKADEMICKÝ MAJSTER SR 2018