AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014

I.Všeobecné ustanovenia

1. NÁZOV SÚŤAŽE
AMSR 2014: schválené športy na výkonnom výbore 18.11.2013 - aerobik maratón,  atletika, bedminton, bežecké lyžovanie, biatlon, florbal, futbal, futsal, indor golf, hokej, karate, orientačný beh, plávanie, plážový volejbal, stolný tenis,  šerm, športový aerobik, triatlon, volejbal, basketbal, silový trojboj, gymnastika.

2.USPORIADATEĽ
Súťaž riadi  SAUŠ a predseda ŠK v spolupráci s KTVŠ a VŠ klubmi (podľa športov)

3.PODMIENKY ÚČASTI
V súťaži štartujú súťažiaci nominovaný predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu, ktorí sa prihlásia  do súťaže v určenom termíne. Športovci  štartujú na Interrnational Student Identity Card  (ISIC) alebo index, diplom o ukončení štúdia, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej  školy o návšteve maturitného ročníka.

4.PODMIENKY ŠTARTU
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorantské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2012/2013, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2013/2014. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonostných kategórií. Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca.

5.ÚČASTNÍCI
V individuálnych športoch nominanti predsedov ŠK  a športov. V kolektívnych športoch výbery za región Bratislava, západ, stred potvrdené predsedami ŠK.

6. CESTOVNÉ
Hradí vysielajúci región, podľa pokynov SAUŠ

7. UBYTOVANIE A STRAVA
Zabezpeči a hradí usporiadateľ

8.CENY
Medaile, diplomy a poháre zabezpečí SAUŠ, vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

9. OTVÁRACÍ A  ZÁVEREĆNÝ CEREMONIÁL
1.Študentská hymna Gaudeámus Igitur
2.Príhovor zástupcu VŠ a otvorenie súťaže
3.Športovo-tecnické informácie

 

1.Zhodnotenie súťáže: predseda ŠK SAUŠ,  riaditeľ súťaže
2.Medailový ceremoniál
3.Záverečný príhovor zástupcu VŠ a ukončenie súťaže

 

II.Technické ustanovenia

Delegovanie rozhodcov: zabezpečí riaditeľ súťaže.

1. SÚŤAŽNÝ PORIADOK
Súťaž prebieha  podľa platných pravidiel daného športu a propozícií schválených riaditeľom súťaže a predsedom ŠK.

2. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM
Systém súťaže určuje riaditeľ súťaže  a predseda ŠK SAUŠ

3. PRIHLÁŠKY
Podľa propozícií, na základe nominačných listov  potvrdených predsedom ŠK SAUŠ

4. SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV
Námietku alebo protest sa podáva písomne hneď na adresu riaditeľa súťaže, rieši ju riaditeľ súťaže, predseda ŠTK a hlavný rozhodca.

 

III: Záverečné ustanovania

Víťaz získava titul AKADEMICKÝ MAJSTER SR 2014